Hợp đồng chuyển nhượng quán trà sữa

Hợp đồng chuyển nhượng quán trà sữa, sang nhượng cửa hàng đồ uống. Các loại đồ uống nói chung và trà sữa nói riêng hiện nay đang có khuynh hướng phát triển rất mạnh mẽ. Với nhiều loại hình độc đáo bên cạnh những công thức pha chế mới, ngày càng có nhiều loại thức uống đáp ứng được nhu cầu của người dùng ở mọi mặt. Tuy nhiên cũng không phải vì thế mà tất cả cửa hàng đồ uống đều có thể ăn nên làm ra, có rất nhiều nhà đầu tư đã phải ngậm quả đắng khi lựa chọn cho mình một lĩnh vực không phù hợp hay không đủ kinh nghiệm để duy trì phát triển hoạt động kinh doanh. Mặt khác, cũng có thể đơn giản là nhà đầu tư chỉ không còn hứng thú với lĩnh vực này và muốn chuyển sang một lĩnh vực mới, dù lý do là gì thì khi đó nhu cầu chuyển nhượng lại mô hình kinh doanh bắt đầu xuất hiện.

Bài viết cùng chủ đề:

Việc chuyển nhượng lại cửa hàng ăn uống hay cụ thể là cửa hàng, thương hiệu trà sữa không khó, các bên hoàn toàn có thể tự xây dựng cho mình hệ thống điều khoản cơ bản dựa trên văn bản mẫu mà chúng tôi cung cấp bên dưới đây, chỉ cần lưu ý một số điểm như sau:

 • Phạm vi chuyển nhượng;
 • Giá chuyển nhượng;
 • Cách thức chuyển nhượng, bàn giao công nghệ, công thức, danh sách khách hàng, nhân viên, cơ sở vật chất và nhiều điểm khác thuộc về đối tượng chuyển nhượng;
 • Thời hạn chuyển nhượng;
 • Thời hạn mặt bằng, chuyển nhượng mặt bằng;
 • Bí mật kinh doanh;
 • Phạt vi phạm, bồi thường;
 • Trách nhiệm về giấy phép kinh doanh, trách nhiệm với bên thứ ba, phí, thuế, lệ phí;

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quán trà sữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày….tháng….năm…….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN TRÀ SỮA

(Quán trà sữa có tên … nằm tại địa chỉ số …, phường…, quận …, thành phố …)

Căn cứ vào: 

 • Bộ Luật Dân sự số 91/2014/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
 • Luật Thương Mại số 36/2005/DH11 ngày 14/06/2005 của Quốc Hội nước CHXHCNVN;
 • Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
 • Khả năng và nhu cầu của các Bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….tại ………, chúng tôi gồm có:

BÊN A: (Bên chuyển nhượng)………
Ngày sinh:………
Quốc tịch:………
CMND/CCCD/Hộ chiếu:………
Ngày cấp:………
Nơi cấp:………
Địa chỉ thường trú:………
Nơi ở hiện tại:………
Số điện thoại:………

Và:

BÊN B: (Bên nhận chuyển nhượng) ………
Ngày sinh: ………
Quốc tịch: ………
CMND/CCCD/Hộ chiếu: ………
Ngày cấp:………
Nơi cấp:………
Địa chỉ thường trú:………
Nơi ở hiện tại:………
Số điện thoại:………

Hai Bên thỏa thuận và thống nhất ký kết “Hợp đồng chuyển nhượng quán trà sữa ……..” (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản dưới đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A là chủ sở hữu của quán trà sữa ………………………… tại địa chỉ …………

(Sau đây gọi là “quán”).

1.2. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B: quán cùng toàn bộ các cơ sở vật chất tại quán (được liệt kê cụ thể tại Biên bản giao nhận khi bàn giao)

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng toàn bộ: ………………………. (Bằng chữ:…………………….)

Giá trên đã bao gồm toàn bộ cơ sở vật chất đang có tại quán, chưa bao gồm các khoản thuế, lệ phí khác nếu có.

2.2. Hình thức thanh toán: Thanh toán một lần bằng chuyển khoản.

Bên B sẽ thanh toán số tiền đã nêu tại khoản 2.1 cho Bên A trong vòng …. ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực. Việc thanh toán phải có biên lai chuyển khoản làm bằng chứng và được gửi cho Bên A.

ĐIỀU 3: THỜI ĐIỂM CHUYỂN NHƯỢNG

3.1. Bên A sẽ tiến hành bàn giao toàn bộ quán cùng các giấy tờ có liên quan cho Bên B ngay sau khi nhận được tiền.

3.2. Thời gian tối đa để Bên A bàn giao cho Bên B là ….. ngày.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ Bên A

– Nhận thanh toán đầy đủ số tiền chuyển nhượng đã thỏa thuận tại Điều 2 Hợp đồng này

– Bảo đảm Quán được chuyển nhượng này đang và chỉ thuộc quyền sử hữu hợp pháp của Bên A, không có bất kỳ tranh chấp nào, không thuộc bất kỳ một thỏa thuận với Bên thứ ba nào khác.

– Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ để Bên B sử dụng, kinh doanh Quán đạt hiệu quả cao nhất.

– Hỗ trợ, bảo đảm cho Bên B nguồn nhân lực, lao động hiện có tại quán tối thiểu 1 tháng sau khi chuyển nhượng.

– Đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của Quán cafe đối với các Bên thứ ba từ trước cho đến khi ký hợp đồng này.

– Đã được cấp các giấy tờ hợp pháp đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

– Yêu cầu Bên B trả đủ tiền chuyển nhượng theo đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng.

– Không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung hoạt động của Quán cafe tính từ thời điểm sau khi đã bàn giao cho Bên B.

– Bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này không giấu diếm, gian dối gây ảnh hưởng tới quá trình hoạt động sau này của Bên B (có Biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).

4.2. Quyền và nghĩa vụ Bên B

– Nhận chuyển nhượng sang nhượng quán và trang thiết bị theo đúng thỏa thuận của hợp đồng này.

– Yêu cầu Bên A cung cấp các giấy tờ cần thiết để phục vụ hoạt động kinh doanh

– Yêu cầu Bên A hỗ trợ về các hoạt động như đầu mối hàng hóa, giao dịch để đảm bảo quá trình kinh doanh được ổn định sau khi nhận chuyển nhượng.

– Thanh toán tiền chuyển nhượng đúng thời hạn

– Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình theo pháp luật.

– Nộp các loại thuế, lệ phí chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 5: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1. Sau khi các Bên đã hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ được nêu trong Hợp đồng.

5.2. Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

5.3. Khi một Bên vi phạm hợp đồng, hai Bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

6.1. Bên nào thực hiện không đúng nghĩa vụ được nêu tại Điều 3, 4 Hợp đồng này phải chịu một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là ……………………….. (Bằng chữ: ……………………………………………..)

6.2. Trường hợp Bên vi phạm gây ra thiệt hại cho Bên còn lại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại ban đầu cho Bên bị vi phạm. Mức bồi thường thiệt hại: Hai Bên sẽ thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

ĐIỀU 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, phát sinh tranh chấp, hai Bên sẽ tự thương lượng, giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Nếu không thương lượng được, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

8.1. Các Bên cam kết thực hiện đúng và đủ những điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng.

8.2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký …./…./…….

8.3. Hợp đồng gồm ….. (…….) trang, có 8 (Tám) Điều, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản./

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

1900.0191