Hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân là thỏa thuận giữa đơn vị tư vấn có chuyên môn với cá nhân có nhu cầu. Hoạt động tư vấn là việc đưa ra những lời khuyên nằm trong phạm vi lĩnh vực nhất định, nhằm giúp người nhận được tư vấn đưa ra quyết định, lựa chọn phù hợp cho vấn đề họ đang quan tâm. Phạm vi tư vấn rất rộng, đối tượng cũng rất phong phú từ tư vấn thiết kế, tư vấn chất lượng, tư vẫn kỹ thuật cho đến tư vấn thuế, tư vấn pháp luật, mua bán bất động sản.

Vậy Hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân sẽ có những điều khoản nào, để tìm hiểu sâu hơn về dạng hợp đồng này xin mời các bạn theo dõi biểu mẫu dưới đây.

Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn với cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày, …tháng….. năm

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VỚI CÁ NHÂN

Số:…./…..

 • Căn cứ bộ luật dân sự số 91/2015/QH13
 • Căn cứ luật thương mại số 36/2005/L-QH11
 • Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13
 • Nghị định 39/2007/NĐ-CP
 • Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên

Hôm nay ngày…., tháng….., năm…. , chúng tôi gồm

Bên A. ……………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: …………………… – Fax: ……………..

Mã số thuế………………                                                

Tài khoản số: …………… – Ngân hàng: ………………

Đại diện: …………… – Chức vụ: ……………

Bên B. ……………

Địa chỉ: ……………

Điện thoại: …………………… – Fax: ………

Mã số thuế……………………..                                                    

Tài khoản số: ………………… – Ngân hàng: …………

Đại diện: ………………. – Chức vụ: ……………

Điều 1: Nội dung tư vấn

Bên B thực hiện tư vấn cho bên A về nội dung về đơn ly hôn và quá trình thực hiện tố tụng trong ly hôn

Bên B tư vấn nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục ly hôn và thay mặt bên A tiến hành các thủ tục pháp lý

Thời gian từ ngày ………. Đến ngày………….

Người tư vấn trực tiếp: …………. Điện thoại

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên B thực hiện tư vấn trực tiếp hoặc soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ cho bên A

Bên B thay mặt bên A tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng

Thời gian tư vấn tính từ thời điểm ký hợp đồng đến thời diểm hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng

Điều 3: Phí tư vấn và phương thức thanh toán

 • Phí tư vấn cho các công việc như trong thỏa thuận là :…………………
 • Phí đã bao gồm giá trị gia tăng
 • Phí chưa bao gồm giá trị gia tăng
 • Phương thức thanh toán: tiền việt nam đồng
 • Hình thức thanh toán: thanh toán 1 lần
 • Cách thức thanh toán : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

+ Thanh toán bằng tiền mặt : thanh toán cho     

Họ và tên:……………………………….. chức danh

CMND/CCCD:………………………….. ngày cấp…………..… nơi cấp

ĐT:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Số TK

Chủ tài khoản

Ngân hàng

Chi nhánh

 • Thời hạn thanh toán

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên

 • Quyền và nghĩa vụ của bên A

– Cung cấp cho Bên B đầy đủ các thông tin và tài liệu kèm theo theo hướng dẫn của Bên B. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung liệu cung cấp cho Bên B.

– Thanh toán cho Bên B phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn, đúng phương thức mà hai bên thống nhất tại Điều 3 của Hợp đồng.

– Phối hợp kịp thời với Bên B trong việc tiến hành các hạng mục công việc yêu cầu sự có mặt bắt buộc của Bên A.

– Yêu cầu Bên B thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên B theo quy định tại Hợp đồng này.

 • Quyền và nghĩa vụ bên B

Thực hiện đúng và đủ các nội dung tư vấn đã quy định trong hợp đồng với điều kiện Bên A đáp ứng đầy đủ quy định của Pháp luật.

– Được nhận thanh toán đủ và đúng thời hạn từ Bên A phí tư vấn.

– Bàn giao cho Bên A kết quả công việc với điều kiện Bên A tuân thủ quy định về việc thanh toán Phí tư vấn và phối hợp kịp thời với Bên B trong tiến hành các thủ tục bắt buộc phải có sự hiện diện của người đại diện theo pháp luật của Bên A.

– Báo trước cho Bên A có mặt tại cơ quan chức năng trong trường hợp pháp luật quy định bắt buộc phải có sự hiện diện của Bên A.

– Yêu cầu Bên A thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ thuộc về Bên A theo quy định tại Hợp đồng này.

Điều 5: Chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

 • Hợp đồng này sẽ hết hiệu lực khi xảy ra các trường hợp
 • Chấm dứt khi cả bên bên thực hiện xong hợp đồng
 • Bên B giải thể, phá sản
 • Bên A không thực hiện thanh toán theo thỏa thuận
 • Chấm dứt theo ý chí của chủ 1 bên chủ thể

Điều 6: Bảo mật

Các Bên nhất trí rằng tất cả các tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và thoả thuận giữa hai Bên được xem là thuộc quyền sở hữu của các Bên và được các Bên cam kết bảo mật tuyệt đối. Các Bên chỉ được phép tiết lộ những tài liệu, giấy tờ, thông tin trao đổi và các thoả thuận này cho bất kỳ Bên nào khác sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Trong trương hợp các tranh chấp liên quan đến hợp đồng này, các bên đều giải quyết trên cơ sở đàm phán, thương lượng hòa giải. nếu các bên vẫn khóng đạt được thỏa thuận bằng đám phán hoặc hòa giải, vụ việc sẽ được gửu đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp luật

Điều 6: Điều khoản chung

Hai bên đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý thực hiện đúng đủ các điều khoản của hợp đồng, không còn điều gì vướng mắc

Sau khi hợp đồng kết thúc và các bên không gia hạn thêm hợp đồng thì bất kì cac vấn đề pháp lý nào phát sinh bên B hoàn toàn không có trách nhiệm giải quyết

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…. Và kết thúc ngày …..

Hai bên cùng đồng ý thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản của hợp đồng .

Hợp đồng này được kí tại ….

Lập thành hai bản có giá trị pháp lý ngang nhau và có hiệu lực từ ngày …..      

Bên ABên B
1900.0191