Hợp đồng giữa bác sĩ và chủ cơ sở Spa

Hợp đồng giữa bác sĩ và chủ cơ sở Spa là thỏa thuận khi spa có cung cấp một số lĩnh vực, dịch vụ liên quan tới những can thiệp sâu, tiểu phẫu trên cơ thể con người mà theo quy định sẽ cần phải có giấy phép và người có chuyên môn giám sát, chịu trách nhiệm thì mới được hoạt động. Theo quy định tại Luật và các Văn bản của Bộ Y tế ban hành, khi Spa tiến hành trực tiếp các dịch vụ can thiệt như tiểu phẫu, nâng ngực, nắn chỉnh răng, cấy tóc, cắt gọt xương mặt,… sẽ cần phải được sự cho phép của Sở Y tế cấp tỉnh thành phố tại nơi Spa đăng ký hoạt động. Việc thực hiện các dịch vụ phải có bác sĩ chuyên môn và cơ sở vật chất y tế phù hợp đảm bảo an toàn, sức khỏe, vệ sinh. Vì thế các cơ sở Spa thường sẽ ký kết Hợp đồng thường xuyên với những Bác sĩ riêng để họ làm việc toàn thời gian tại cơ sở và thực hiện hay giám sát thực hiện những dịch vụ làm đẹp này.

Hợp đồng giữa bác sĩ và chủ cơ sở Spa cần đặc biệt chú trọng các điều khoản về trách nhiệm, cam kết, giấy phép, chuyên môn, bảo hiểm, bí mật kinh doanh. Dưới đây là mẫu hợp đồng cơ bản được chúng tôi xây dựng nhằm mục đích tham khảo, xin mời bạn đọc cùng theo dõi.

Mẫu Hợp đồng giữa bác sĩ và chủ cơ sở Spa

CÔNG TY……..
Số: …../HĐ…….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày … tháng … năm …..

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Căn cứ vào: 

  • Bộ Luật Dân sự số 91/2014/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
  • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCNVN;
  • Các văn bản pháp luật khác có liên quan;
  • Khả năng và nhu cầu của các Bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại ………………………………, chúng tôi gồm có:

BÊN A: (Người sử dụng lao động)…………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………
Số fax:………………………………………………………………………
Số tài khoản:………………………………Ngân hàng ………………………….
Đại diện theo pháp luật:……………………………………Chức vụ .………………………
CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………
BÊN B: (Người lao động)………………………………………………………………………
CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp …………Nơi cấp ……………….
Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………
Địa chỉ hiện tại: 
Số điện thoại:………………………………………………………………………

Hai Bên thoả thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng lao động (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Loại hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn ……. Năm

Thời hạn hợp đồng: Từ ngày …/…/…… đến ngày …/…./……

Địa điểm làm việc: ………………

Chức vụ: Bác sĩ thẩm mỹ

Công việc phải làm:

– Thực hiện dịch vụ tư vấn và chăm sóc da, dịch vụ thẩm mỹ cao cấp cho khách hàng.
– Đảm bảo thực hiện đúng quy trình dịch vụ chăm sóc da, kiến thức, phác đồ điều trị
– Tái khám định kỳ cho khách hàng.

ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1. Thời gian làm việc:

– Hình thức làm: Toàn thời gian từ thứ 2 tới thứ 7

– Buổi sáng: …h – …h, buổi chiều: …h – …h

2.2. Thu nhập của người lao động (bao gồm tiền lương tháng, tiền thưởng tháng, và các khoản chi trả khác, nếu có) được thỏa thuận là thu nhập gộp (nghĩa là bao gồm các khoản phải nộp, phải trả của Người lao động theo quy định của pháp luật). Theo đó, Công ty và Người lao động sẽ thực hiện việc trích từ thu nhập gộp theo thỏa thuận tại Hợp đồng này để nộp các khoản bảo hiểm bắt buộc, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phải nộp khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

2.3. Lương, phụ cấp, hoa hồng và phương thức thanh toán

– Lương cứng:

– Phụ cấp ăn trưa:

– Tiền thưởng vụ việc:

– Tiền thưởng tháng 13:

– Thưởng khác: Theo quy định tại Quy chế trả lương, trả thưởng và phụ cấp của công ty.

– Bên A sẽ thanh toán tiền lương cho Bên B hàng tháng vào ngày …/…./……. bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Người lao động được mở tại ngân hàng. Nếu ngày trả lương trùng vào ngày nghỉ lễ thì Bên A phải thanh toán sớm hơn ngày nghỉ lễ 01 ngày.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

3.1. Quyền lợi

– Yêu cầu bên A thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, chi phí cũng như các khoản bổ sung khác;

– Được khen thưởng bằng vật chất và tinh thần đối với thành tích đạt được trong quá trình làm việc theo nội quy Công ty;

– Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và các buổi kiểm tra kỹ năng do Công ty tổ chức;

– Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương quy định trong Hợp đồng này;

– Hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao động.

3.2. Nghĩa vụ của Bên A

– Tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và chấp hành Điều lệ, nội quy của Công ty;

– Thực hiện công việc theo đúng sự phân công, chỉ đạo và thời hạn bên A giao cho;

– Tham gia đầy đủ, tích cực các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề và các buổi kiểm tra kỹ năng của Công ty (nếu có). Trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, bên A phải bồi hoàn cho Công ty toàn bộ chi phí đào tạo do Công ty đài thọ (nếu có);

– Đảm bảo an toàn, vệ sinh nơi làm việc;

– Duy trì thái độ niềm nở với khách hàng và thân thiện với đồng nghiệp;

– Lập báo cáo tổng kết hiệu quả làm việc theo tháng và trình cho bên A vào ngày làm việc cuối cùng của tháng;

– Chịu trách nhiệm trực tiếp trước khách hàng nếu khách hàng có phản hồi, khiếu nại.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

4.1. Quyền lợi

– Yêu cầu, nhắc nhở bên B nghiêm túc thực hiện các công việc được giao.

– Tiến hành xử lý kỷ luật lao động nếu bên B vi phạm Điều lệ, nội quy Công ty;

4.2. Nghĩa vụ

– Hướng dẫn, chỉ đạo, tạo môi trường thuận lợi để bên B hoàn thành công việc;

– Thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lương, chi phí cũng như các khoản bổ sung khác cho bên B;

– Khuyến khích bên B thông qua hình thức khen thưởng bằng vật chất và tinh thần khi bên B có thành tích tốt trong quá trình làm việc theo nội quy Công ty.

ĐIỀU 5: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG/ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

5.1. Bên vi phạm Hợp đồng phải bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh từ hành vi vi phạm, đồng thời phải chịu phạt vi phạm. Các khoản tiền phạt được thỏa thuận như sau:

– Phạt vi phạm nghĩa vụ: … đồng

– Phạt vi phạm nội dung của hợp đồng: … đồng

– Phạt vi phạm chế độ làm việc: … đồng

– Phạt vi phạm nghiêm trọng Điều lệ, nội quy của Công ty: … đồng

5.2. Bên B làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của Bên A thì phải bồi thường theo nội quy, quy chế của Công ty và quy định pháp luật.

5.3. Sau khi được Công ty cử đi học hoặc đào tạo, Bên B không làm việc cho Công ty theo cam kết tại văn bản đào tạo ký với Công ty thì phải bồi thường chi phí đào tạo cho Công ty.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này được giải quyết dựa trên tinh thần thiện chí hòa giải, thương lượng của các Bên. Trường hợp hòa giải không thành, các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nơi Bên A đặt trụ sở giải quyết.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

7.1. Những nội dung không được đề cập trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của pháp luật lao động hiện hành.

7.2. Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như nội dung của bản Hợp đồng lao động này.

7.3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký./

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký và đóng dấu)
1900.0191