Hợp đồng tư vấn xúc tiến nguồn vốn, tư vấn đầu tư

Hợp đồng tư vấn xúc tiến nguồn vốn, hợp đồng tư vấn đầu tư là loại hợp đồng cung cấp dịch vụ đặc thù, qua đó, dựa vào kiến thức kinh tế và kinh nghiệm của mình, một bên sẽ cung cấp những tư vấn cụ thể, phương hướng, biện pháp sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đem lại những lợi ích như mong muốn đưa ra của bên cần tư vấn. Ngoài mức phí tư vấn, lĩnh vực tư vấn, các cam kết về tính hiệu quả nếu có, các bên còn cần lưu ý tới những điều khoản vi phạm, đặc biệt là bí mật kinh doanh, bí mật thông tin cá nhân bởi lẽ thỏa thuận này thường đi khá sâu vào khai thác sử dụng các thông tin nội bộ của bên cần tư vấn để có thể đưa ra tư vấn chính xác.

Thiết nghĩ trong việc đầu tư luôn luôn có những biến số có thể ảnh hưởng đến kết quả, vì không thể lường hết được biến số có thể xảy ra nên đôi khi dù đưa ra tư vấn vào thời điểm này là chính xác nhưng lại chưa chắc đúng ở thời điểm sau. Bởi lý do đó các điều khoản về việc Bên tư vấn chịu trách nhiệm về thiệt hại nếu đưa ra tư vấn sai, các bên cần có thỏa thuận chi tiết để giới hạn lại phạm vi chịu trách nhiệm của những tình huống này.

1. Mẫu Hợp đồng tư vấn xúc tiến nguồn vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—-

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÚC TIẾN NGUỒN VỐN

Số: ………/HĐTVXTNV

–         Căn cứ Luật Thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

–         Căn cứ Luật Đầu tư;

–         Căn cứ nhu cầu nguyện vọng của hai bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm 201…..,tại trụ sở chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ……..: ……………., ………….., thành phố ……………, Việt Nam, chúng tôi gồm có:

BÊN MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ………….

Địa chỉ               : ………..

Mã số thuế        : …………..

Đại diện            : Ông ……..

Chức vụ            : Tổng Giám Đốc

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên A

BÊN ĐƯỢC MÔI GIỚI:

CÔNG TY CỔ PHẦN………….

Địa chỉ trụ sở chính: …………..

Mã số thuế        : ………..

Đại diện            : Ông …………

Chức vụ            :Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong hợp đồng này gọi tắt là Bên B

Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng tư vấn xúc tiến nguồn vốn với những nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

Bên B nhờ bên A tư vấn và xúc tiến nguồn vốn vay ưu đãi để Bên B tiến hành hoạt động xin vay hỗ trợ cho công việc kinh doanh của mình.

Điều 2: Mức thù lao và phương thức thanh toán

1. Bên B đồng ý thanh toán cho bên A số tiền môi giới là: [……. %] trên tổng giá trị hợp đồng vay mà bên B ký kết.

2. Bên B thanh toán cho bên A bằng đồng Việt Nam với phương thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Việc thanh toán được chia làm 02 lần.

– Lần thứ nhất: ………… đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng này coi như tiền đặt cọc để các bên thực hiện thỏa thuận.

– Lần thứ hai: Số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi bên B ký kết được hợp đồng vay vốn với nguồn vốn mà Bên A tìm được.

Điều 3: Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên

1. Bên A được tiến hành các nghiệp vụ trung gian tìm kiếm bằng các hình thức quảng cáo trên báo chí, truyền hình hoặc các hình thức thông tin khác…

2. Bên A chịu trách nhiệm tư vấn cho Bên B mọi vấn đề có liên quan đến thỏa thuận của hợp đồng này.

3. Bên B tạo điều kiện tốt nhất để bên A hoàn thành nhiệm vụ của mình, trong điều kiện cho phép bên B có thể ủy quyền cho bên A làm thủ tục với bên thứ 3, các chi phí phát sinh từ hoạt động này được coi là chi phí ngoài hợp đồng do các bên tự thỏa thuận.

4. Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng, thì số tiền đặt cọc theo quy định của pháp luật sẽ thuộc về Bên A. Ngoài ra, Bên B còn phải bồi thường 100% những tổn thất thực tế (nếu có).

Điều 4: Điều khoản về tranh chấp

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

2. Trong trường hợp không tự giải quyết được thì hai bên đồng ý sẽ khiếu nại tới toà án. Mọi chi phí về kiểm tra xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

Điều 5: Thời hạn có hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết. Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng sau khi hợp đồng này chấm dứt hiệu lực đó. Hai bên có trách nhiệm tổ chức vào thời gian, địa điểm thích hợp.

2. Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Tổng Giám Đốc
(Ký tên, đóng dấu)
……………………………………
ĐẠI DIỆN BÊN B
Chủ tịch Hội đồng quản trị
(Ký tên, đóng dấu)
……………………………………

2. Mẫu Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015;

– Luật thương mại 2005;

– Luật Đầu tư 2020;

– Các văn bản hướng dẫn khác;

– Nguyện vọng và ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. Bên A (Bên tư vấn)

Công ty:

– Trụ sở chính:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện theo pháp luật:                                     Chức vụ:         

B. Bên B (Bên nhận tư vấn)

Công ty:

– Trụ sở chính:

– Số điện thoại:

– Mã số thuế:

– Người đại diện theo pháp luật:                                     Chức vụ:          

Hôm nay, ngày …, hai bên cùng thống nhất và ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn đầu tư với các điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A nhận tư vấn cho Bên B trong các hoạt động đầu tư của công ty liên quan đến các lĩnh vực: …;

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Bên A thực hiện hoạt động tư vấn bao gồm: tư vấn sơ bộ, soạn thảo hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết cho Bên B trong hoạt động đầu tư;

2. Hình thức tư vấn: văn bản hoặc các hình thức khác được lập thành văn bản;

3. Thời hạn tư vấn: từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm thanh lý hợp đồng;

4. Bên A đảm bảo có đủ kiến thức chuyên môn cũng như trình độ và chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà Bên B phải gánh khi nghe theo chỉ dẫn đầu tư của Bên A.

Điều 3: Phí tư vấn và thanh toán

1. Phí tư vấn được tính theo lần với mức phí …/lần tư vấn;

2. Bên B tiến hành thanh toán ngay sau khi lần tư vấn đó kết thúc;

3. Cách thức thanh toán:

4. Đồng tiền thanh toán:

5. Nếu Bên B chậm trễ trong việc thanh toán quá 10 ngày, Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, đồng thời yêu cầu Bên B lập tức thanh toán phần chi phí còn thiếu;

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ Bên A

1. Được cung cấp các thông tin về doanh nghiệp cần thiết để phục vụ mục đích tư vấn;

2. Được hưởng chi phí trên mỗi lần tư vấn;

3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tư vấn như trong thỏa thuận;

4. Đảm bảo giữ bí mật thông tin Bên B cung cấp;

5. Chịu một phần trách nhiệm đối với những thiệt hại xảy ra nếu Bên B làm theo tư vấn của mình.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Được nhận ý kiến, tham vấn của chuyên gia có kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực;

2. Được hưởng 100% lợi nhuận đối với lợi nhuận phát sinh nếu làm theo dịch vụ tư vấn của Bên A;

3. Được Bên A chịu một phần thiệt hại đối với những thiệt hại xảy ra nếu Bên B làm theo tư vấn của Bên A;

4. Cung cấp thông tin một cách chính xác và đầy đủ cho Bên A;

5. Trực tiếp chịu trách nhiệm pháp lý đối với hoạt động đầu tư của mình;

Điều 6: Các điều khoản chung

1. Bên A không chịu trách nhiệm nếu Bên B cung cấp không đủ thông tin hoặc thông tin thiếu trung thực khiến Bên A tư vấn sai dẫn đến thiệt hại cho Bên B khi đầu tư;

2. Đối với trường hợp Bên A tư vấn không kịp thời hoặc đưa ra thông tin tư vấn chung chung, không cụ thể, không có giá trị thực hành thì Bên B có quyền từ chối thanh toán lần tư vấn đó;

3. Trong trường hợp một trong các bên vi phạm quy định của hợp đồng, áp dụng mức phạt vi phạm là … tương ứng 1 lần vi phạm;

4. Trong trường hợp một trong các bên do không thực hiện đúng hợp đồng dẫn tới thiệt hại cho bên còn lại thì bên gây thiệt hại có trách nhiềm bồi thường những thiệt hại chứng minh được cho bên bị thiệt hại;

Điều 7: Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực sau khi hai bên đã hoàn tất các nghĩa vụ trong hợp đồng;

2. Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

Bên ABên B

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191