Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình, hoàn công, thi công.

PHỤ LỤC 3: BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–


Địa điểm, ngày………. tháng……… năm……….

 BIÊN BẢN SỐ NGHIỆM THU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

………(ghi tên công trình xây dựng)………...

1. Đối tượng nghiệm thu:

(ghi rõ bước thiết kế, đối tượng thiết kế xây dựng công trình)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư : (ghi tên tổ chức, cá nhân)

  • Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật :………………………………..…..……

b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)

  • Họ và tên, chức vụ người đại diện  theo pháp luật ….………………………………………

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng ……… năm………

Kết thúc :           ……….  ngày………. tháng……… năm……….

Tại ……………………

4. Đánh giá hồ sơ thiết kế:

a) Về chất lượng thiết kế xây dựng công trình : (đánh giá sự phù hợp với nhiệm vụ thiết kế và bước thiết kế trước đó đã được phê duyệt);

b) Về khối lượng công việc thiết kế xây dựng công trình: (đối chiếu theo hợp đồng thiết kế);

c) Về hình thức, số lượng hồ sơ thiết kế xây dựng công trình;

d) Các vấn đề khác, nếu có.

5. Kết luận:

  • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình;
  • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thiết kế và các kiến nghị khác nếu có.
NHÀ THẦU THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)
CHỦ ĐẦU TƯ
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình gồm:

  • Biên bản nghiệm thu thiết kế và các phụ lục kèm theo biên bản này;
  • Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Tham khảo thêm:

1900.0191