Thông báo quyết định giải thể công ty

Thông báo quyết định giải thể công ty tới đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước.

Thông báo quyết định giải thể công ty là văn bản của tổ chức người sử dụng lao động thông tin đến người lao động, khách hàng hoặc đối tác làm ăn về việc giải thể công ty………

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quyết định giải thể công ty

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CÔNG TY

Vv: Quyết định giải thể công ty

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là nhân viên trong công ty, ban lãnh đạo công ty, đối tác làm ăn, khách hàng……)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-BGĐ ngày….tháng….năm….của Ban giám đốc công ty…………. về việc ban hành quyết định giải thể công ty……..

Căn cứ quyết định số……../QĐ-SKHĐT ngày….tháng…năm của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố…….về việc chấp thuận cho công ty ……..được giải thể

Phòng …………..công ty…………thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty về quyết định giải thể như sau:

Công ty ………..thành lập từ năm với số vốn điều lệ ……………. . Sau ….năm hoạt động, nhận thấy tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty ngày càng giảm (có báo cáo tài chính kèm theo). Nguyên nhân chính là do sự giám sát hoạt động và điều hành sản xuất của Ban giám đốc chưa được tốt. Do vậy, trong phiên họp  ………… ngày …tháng….năm…., Ban giám đốc đã quyết định giải thể công ty và đã được văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố…..về vấn đề giải thể này.

Bằng thông báo này, Ban giám đốc xin gửi đến các nhân viên trong công ty những thông tin sau:

– Quyết định giải thể doanh nghiệp số …./QĐ-BGĐ ngày…..tháng….năm…. của Ban giám đốc công ty………….

– Quyết định cho phép giải thể doanh nghiệp số …./QĐ-SKHĐT ngày … tháng … năm…. của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố…….

– Thanh toán các khoản tài chính của công ty (tiền lương, tiền bảo hiểm….) cho nhân viên từ ngày….tháng….năm….đến ngày…tháng…..năm…. . Sau thời gian trên, công ty sẽ không chi trả bất kì khoản tài chính nào của nhân viên trong công ty.

Thông báo này sẽ được gửi đến các phòng ban của công ty. Các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng.

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191