Thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm

Thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm đã xử lý vi phạm.

Thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm là văn bản của cơ quan, tổ chức sử dụng để thông báo cho cá nhân, tổ chức về việc yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm , cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Tên đơn vị thực hiện
thông báo
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số ………/TB-…..….., ngày … tháng … năm …..

THÔNG BÁO YÊU CẦU THÁO DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM

(Về việc: Yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm)

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan.

Kính gửi: – Công ty …………………………………

 – Ông/Bà ………………………………..

Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng. ………… (Tên đơn vị thông báo) yêu cầu:

Ông/Bà: ………… là chủ đầu tư công trình xây dựng vi phạm thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm về……… tại ………… để trả lại hiện trạng ban đầu. Yêu cầu Ông/Bà thực hiện xong việc tháo dỡ trước ngày…/…/…

Nếu quá thời hạn nêu trên mà Ông/Bà không thực hiện việc tháo dỡ công trình thì … (tên đơn vị ra thông báo) sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế phá dỡ công trình theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

 

Như trên;

-Cổng thông tin(để đưa tin);

Lưu VT, VP.

TM. ĐƠN VỊ THÔNG BÁO

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191