Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất

Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xin thuê đất, mượn đất có trả phí.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng đất


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

BAN GIÁM ĐỐC …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

ĐỀ XUẤT NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT

 Kính gửi: – Ủy Ban nhân dân tỉnh/thành phố ………………..….;

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh/thành phố….;

Ủy ban nhân dân quận/ huyện ………….

Thực hiện Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai….. Công văn số …/UBND-TNMT ngày … tháng … năm … về việc triển khai kế hoạch sử dụng đất.

Vì vậy, Ban giám đốc doanh nghiệp đề xuất đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong diện đất trên địa bàn tỉnh…./ thành phố…; loại đất số …; diện tích ……. Với mục đích:

Dự án thực hiện trên mảnh đất số …. Trên địa bàn tỉnh…./thành phố … kèm theo bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám đốc… (để b/c );

– Ông (bà ) … (để b/c );

– Lưu VT.

TM BAN GIÁM ĐỐC…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191