BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH PHÂN CHIA PHẦN ĐẤT HƯƠNG HỎA

Biên bản họp gia đình phân chia phần đất hương hỏa của họ hay trong dòng tộc. Văn bản được sử dụng như những xác nhận của tất cả những người tham gia về việc chia tài sản chung. Trong một số trường hợp, văn bản này có thể có người làm chứng hoặc được công chứng để gia tăng tính pháp lý.

Mẫu BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH PHÂN CHIA PHẦN ĐẤT HƯƠNG HỎA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: Phân chia phần đất hương hỏa gia đình)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông ….. (con trưởng): Đội…., xã ….., huyện ……, tỉnh ……… Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông ……. và cụ Bà ….. (tức cụ …..) với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

  1. Ông ……………..….. – Là con trai trưởng (đã mất), Ông ………….. là con trai cả đại diện;
  2. Ông ……………….;
  3. Bà ………………. ;
  4. Bà ……………….;
  5. Bà ……………….;

Nội dung cuộc họp:

  • Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ………. và cụ Bà ………… (tức cụ ……) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các con (con trai và con gái). Tất cả mọi thành viên trong gia đình đồng ý để lại cho cháu đích tôn …….. m2. Phần đất này đã chuyển nhượng cho Ông ………… và vợ là bà ………… và tất cả các thành viên trong gia đình đã đồng ý và không tranh chấp.
  • Phần đất còn lại là: ………. m2 các thành viên trong gia đình thống nhất như sau:
  • Phần đất còn lại là: ……….. m2 tất cả các thành viên trong gia đình thống nhất để Ông ………… đứng tên làm đại diện chủ sở hữu trên sổ đỏ, theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ……… do UBND huyện …….. cấp ngày …. tháng ….. năm 20……
  • 100 m2 được dùng làm từ đường dòng họ, không được mua bán, chuyển nhượng dưới mọi hình thức (vị trí nhà thờ nằm mặt đường dẫn vào thửa đất).
  • ……… m còn lại thuộc sở hữu chung của …… người con, dùng vào mục đích ở và thờ cúng tổ tiên, không được bán (Nếu bán phải có sự đồng ý của tất cả …… người con, tiền bán được phải được chia đều cho ……. người con theo danh sách trên).

Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                     ………….%

Không tán thành:           Có (ghi rõ)/không

Ý kiến khác:                 Có (ghi rõ)/không

Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên                                                  Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …………..

Tham khảo thêm:

1900.0191