Giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Đơn vị:………..

 

Bộ phận:……….

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG CÔNG TÁC PHÍ

Ngày …tháng …năm …

Số: ………………

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ……………………………………….( Viết bằng chữ) ………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………………………………………

Thời gian thanh toán: …………………………………………………………………………………………….

Giám đốc

 

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

 

(Ký, họ tên)

Phụ trách bộ phận

 

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

 

(Ký, họ tên)

Tham khảo thêm:

1900.0191