Hợp đồng mua bán đất ruộng

Hợp đồng mua bán đất ruộng, Hợp đồng chuyển nhượng đất trồng lúa nước, hoa màu, mẫu hợp đồng được sử dụng trong trường hợp được phép chuyển nhượng đất ruộng theo quy định của pháp luật đất đai.

Đất ruộng là một trong những loại đất được nhà nước giao cho các hộ dân có nhu cầu hoạt động nông nghiệp, sản xuất đúng với mục đích sử dụng của đất, góp phần thực hiện quy hoạch quỹ đất của địa phương cũng như đảm bảo sản lượng lương thực cho một vùng kinh tế cụ thể.

Việc mua bán đất ruộng là khái niệm thực tế, về mặt pháp luật do đây là đất được giao và sẽ bị thu hồi nếu không được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nên việc mua bán thông thường là sai quy định.

1.Hợp đồng mua bán đất ruộng là gì

Hợp đồng mua bán đất ruộng là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa các bên trong hoạt động mua bán đất ruộng đảm bảo các quy định của pháp luật về mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và ràng buộc trách nhiệm của các bên mua bán.

2.Mẫu Hợp đồng mua bán đất ruộng

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

­­­Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT RUỘNG

Số: 24/2020/HĐMB

– Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;

– Căn cứ vào Luật đất đai 2013;

– Căn cứ vào nhu cầu mua và bán của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2020 . Chúng tôi gồm có:

Bên bán ( Sau đây gọi tắt là bên A):

Ông/Bà:………………………… Sinh năm:………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Bên Mua ( Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/Bà:………………………… Sinh năm:………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hai bên A và B đã cùng thoả thuận và ký kết Hợp đồng mua bán ruộng đất số 24 ngày 20/07/2020 với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bến A sẽ bán quyền sử dụng phần đất ruộng ô … số … thuộc tờ bản đồ số … tại địa chỉ: …………………. thuộc quyền sở hữu của Bên A theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số..…. do……………. cấp ngày…./…./…… ; rộng …… mét vuông theo Bản đồ địa chính … kèm theo Hợp đồng này.

Cùng với những hoa màu, tài sản trên mảnh đất bao gồm:

……………………………………………

Điều 2: Cách thức thực hiện

Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được bên B thanh toán đủ số tiền theo thoả thuận .

Thông tin cụ thể:

– Thửa đất số: ……………………………………………

– Tờ bản đồ số:…………………………………………..

– Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………………………

– Diện tích: …………………………. m2 (bằng chữ: ……………………………………..)

– Mục đích sử dụng:……………………………………

– Thời hạn sử dụng:…………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng:…………………………………

Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: ……………………………….đồng.

(Bằng chữ: ……………………………………………………………….đồng Việt Nam).

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết, lý do bất khả kháng, …  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính như sau:………………

Điều 3: Thanh toán

Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất ruộng cùng toàn bộ hoa màu, tài sản có trên đất đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:………………………………………..

Chưa bao gồm: …………………………………………………

Toàn bộ số tiền này sẽ được bên B thanh toán cho bên A qua 1 lần, có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải được thực hiện theo phương thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên B sẽ thanh toán cho bên A theo nội dung như trên, cụ thể :

Bên B trả trực tiếp cho ông/bà: …………………… Sinh năm:.. ………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………….

Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Hiện cư trú tại:…………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Hoặc: Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng…………;  có biên lai xác nhận……

Điều 4: Đặt cọc

– Trong thời gian từ  ngày …/…/… đến hết ngày …/…/…, bên B có trách nhiệm giao cho bên A số tiền là …….. VNĐ ( Bằng chữ: ………..) để bảo đảm việc bên B sẽ mua quyền sử dụng phần diện tích đất ruộng đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này  cùng với những tài sản , hoa màu trên đất chậm nhất là ngày …/…/…  theo như thoả thuận trong Hợp đồng này, trừ trường hợp có giữa hai bên có thoả thuận khác.

Điều 5: Thuế, phí và lệ phí

Toàn bộ các loại thuế, phí, lệ phí phát sinh từ hoạt động mua bán theo Hợp đồng này sẽ do Bên…. chi trả. Việc chi trả của…. trong trường hợp này được thực hiện như sau:…………..

Trường hợp có sự thay đổi về giá thị trường trong quá trình thực hiện hợp đồng dẫn tới phát sinh các chi phí khác thì khoản tiền phát sinh này sẽ do bên …. chi trả.

Điều 6: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

6.1. Quyền lợi

Được nhận toàn bộ số tiền thanh toán từ phía bên B, bao gồm cả tiền cọc và chi phí phát sinh nếu như có thoả thuận giữa hai bên.

6.2. Nghĩa vụ

Cung cấp chính xác các giấy tờ, thông tin cụ thể về thửa đất cho bên B.

– Bàn giao đúng thửa đất cùng toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất như đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cùng với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi kèm.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất cho thửa đất trên.

Điều 7: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên B

7.1. Quyền lợi

Được cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan tới thửa đất đã nêu tại Điều 1.

– Được nhận bàn giao thửa đất cùng toàn bộ tài sản, hoa màu trên đất và các giấy tờ có liên quan như đã nên tại Điều 1 Hợp đồng này.

– Bên B sẽ được hoàn lại tiền cọc và một khoản chi phí tương đương trong trường hợp Hợp đồng không thực hiện được do lỗi phía bên A.

7.2. Nghĩa vụ

Thanh toán toàn bộ các chi phí như  đã thoả thuận tại Điều 3 và Điều 4 Hợp đồng này cho bên A.

– Thực hiện đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất trên.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng.

– Hợp đồng này được lập thành 02 bản giao cho mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Ký tên A                                                                       Ký tên B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG

TƯ VẤN MIỄN PHÍ  –> GỌI NGAY 1900.0191

3.Tình huống bị lừa đặt cọc khi mua đất ruộng

Xét thấy tình huống sau đây có thể giúp các bạn đọc có góc nhìn khách quan và cảnh giác hơn khi tham gia vào thị trường này, chúng tôi xin gửi tới toàn bộ nội dung sự việc sau khi đã thay đổi một số thông tin về nhân thân và tên tuổi của người tham gia.

Khoảng đầu tháng 1 năm 2021, vợ chồng anh A ở Hà Nội có nhu cầu lựa chọn thị trường đất để đầu tư trong bối cảnh dịch bệnh không còn khả quan cho các lĩnh vực đầu tư khác. Sau nhiều tuần tìm hiểu, cộng thêm việc tham gia vào các diễn đàn, fanpage về bất động sản, nhận thấy số vốn đầu tư của mình chỉ khoảng 300-400 triệu đồng sẽ không phù hợp với những loại hình đất lô, đất dự án, anh chị hướng sự quan tâm tới những thửa đất nông nghiệp, đất rừng trong khu vực chuẩn bị quy hoạch hay các khu vực có thông tin đầu tư dự án nghỉ dưỡng, đô thị của những tập đoàn bất động sản lớn.

Với niềm tin về việc sở hữu đất với số lượng lớn nếu có không bán được cũng có thể sử dụng với mục đích khác, không lỗ đi đâu được. Qua giới thiệu và trao đổi với một số môi giới bất động sản hoạt động tự do tại các vùng lân cận thành phố như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Phú Thọ. Khoảng cuối tháng 2 năm 2021, anh chị A đã tiếp xúc được với gia đình chủ một thửa đất ruộng tại Lương Sơn – Hòa Bình, thửa đất có diện tích chừng 1ha được rao bán với giá 380 triệu đồng. Sau nhiều lần đi lên tận nơi xem đất, xác định vị trí đất đẹp và không có vấn đề gì, thông qua tìm hiểu được biết thửa đất này do vợ chồng ông B đã sử dụng và khai thác hơn 10 năm nay.

Qua vài cuộc trao đổi và lấy thông tin từ nhiều nguồn, biết được khu vực này gần với dự án khu đô thị sắp triển khai của thành phố về việc mở rộng thành phố Hòa Bình, có tiềm năng sẽ lôi kéo được nhiều nhà đầu tư cho các dự án có liên quan khác. Vợ chồng anh A đã quyết sẽ xuống tay ôm thửa đất này và đặt cọc 50 triệu đồng chờ ngày ký kết Hợp đồng chính thức sẽ giao nốt tiền. Tuy nhiên, có một điều mà vợ chồng anh A đã chủ quan không kiểm tra đó là mốc giới và diện tích thực của mảnh đất này. Hạn chế này phát sinh từ việc thửa đất quá lớn, lại không vuông, có nhiều điểm góc hẹp, không có kinh nghiệm thì không thể đo ra diện tích thực tế, đành phải phó mặc cho những thông tin được cung cấp bởi vợ chồng ông B.

Thực là vậy, hậu quả đã tới khi sau nửa tháng tức là vào khoảng tháng 3 năm 2021, khi gia đình anh A nhờ địa chính xuống kiểm tra để có thể lập một bản sơ đồ phụ, phục vụ cho việc mua bán thửa đất ruộng này, gia đình anh tá hỏa khi thửa đất thực tế chỉ nhỉnh hơn 6000m2 một chút. Mất trắng 4000m2 nếu tiếp tục giao dịch và thậm chí nếu vậy, giá mua đất của gia đình anh cũng không hề rẻ, sau này có được bồi thường giải phóng mặt bằng cũng sẽ lỗ nặng.

Vợ chồng anh A đã nhiều lần gặp vợ chồng ông B để mong thỏa thuận lại, một là giảm tiền hai là hoàn lại cọc do phía ông B cung cấp thông tin thửa đất không chính xác. Tuy nhiên, lấy lý do là việc khai thác sử dụng đã nhiều năm, chưa từng kiểm tra lại để mua bán nên không còn nhớ được diện tích chính xác, chỉ ước chừng, và khi bán cũng là bán theo mảnh, diện tích chỉ là để tham khảo, phía ông B kiên quyết không trả lại tiền cọc, không giảm giá và còn nói đã tiêu hết tiền cho các việc gia đình.

Ngậm quả đắng, để không phải tiếp tục theo đuổi vụ việc mệt mỏi, gia đình anh A đành chấp nhận mất số tiền đã cọc là 50 triệu đồng để đi tìm cơ hội đầu tư khác.

4.Mua bán đất ruộng có xác nhận xã có an toàn

Đất có giấy tờ xác nhận của địa chính, của xã về một số nội dung nhất định liên quan tới người sử dụng, thời gian sử dụng, mục đích sử dụng là loại căn cứ hay gặp của đất ruộng nhưng độ tin cậy của các văn bản này là không cao.

Bởi lẽ, chỉ các nội dung trong văn bản này mới được công nhận, các phạm trù khái niệm không được đề cập tức là sẽ không có gì đảm bảo. Hơn nữa, ủy ban xã không phải là cơ quan có thẩm quyền để cấp hay thực hiện cấp các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, vì vậy, các mảnh đất có văn bản xác nhận của xã vô cùng rủi ro, có thể bị hủy bởi các cơ quan cấp trên hay những cơ quan có thẩm quyền.

Từ đó, thực tế đòi hỏi người mua nhắm đến loại đất này phải có nhiều kênh thông tin tìm hiểu hơn là các thông tin có được chỉ qua các văn bản được cung cấp từ người bán.

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191