Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh

Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh dành cho cá nhân, đơn vị, tổ chức đang có nhu cầu thuê nhà, mặt bằng để kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Mẫu Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(V/v: Nhằm mục đích kinh doanh)

Hôm nay, ngày     tháng    năm 200… (Ngày      tháng   năm 200…), tại Phòng Tư pháp ………………….. Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ NHÀ (gọi tắt là bên A) :

Ông : …………………………………………………., sinh năm : ……….

CMND số : …………….. do Công an  ………… cấp ngày : …………..

Cùng vợ là Bà : …………………………………., sinh năm : ………

CMND số : …………….. do Công an ………… cấp ngày : …………

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

Là chủ sở hữu căn nhà số …………….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… ngày ………. và hồ sơ kỹ thuật khu đất số ……… ngày ……. của ……………… và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số …………. ngày ………….. của UBND ……………………… cấp.

BÊN THUÊ NHÀ (gọi tắt là bên B) :

Ông: …………………., sinh năm: ………..

CMND số : ………………. do Công an  …………… cấp: …………….

Bà: …………………., sinh năm: ………..

CMND số : ………………. do Công an  …………… cấp: …………….

Địa chỉ thường trú: ……………………………

Hai bên cùng tự nguyện thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà và đất với các điều khoản và cam kết như sau :

Điều 1. Nhà đất cho thuê, mục đích thuê

1. Nhà đất cho thuê : Bên A đồng ý cho bên B thuê căn nhà được xác định bởi các giấy tờ đã nêu trên.

2. Mục đích thuê nhà : Kinh doanh mua bán

Điều 2. Thời hạn cho thuê và thời gian giao nhà

1. Thời hạn cho thuê là : ……… năm kể từ ngày: ………. đến ngày ………. (bằng chữ: ………..).

2. Thời gian giao nhà cho thuê : ………..

Điều 3. Giá cho thuê, phương thức và địa điểm thanh toán

1. Giá cho thuê nhà :

-Hai bên thống nhất giá thuê là …………./tháng (……………………….).

-Giá cho thuê này là cố định và sẽ không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực

2. Phương thức thanh toán : Bên B thanh toán tiền thuê nhà cho bên A bằng tiền mặt, ……… tháng giao tiền một lần, từ ngày …… đến ngày …….. của tháng đầu tiên theo Hợp đồng. Nếu chậm nộp tiền thuê theo thỏa thuận thì phải trả lãi suất theo mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên số tiền thuê phải trả theo từng thời điểm.

3. Địa điểm thanh toán tiền thuê nhà : ……….

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A có quyền lấy lại diện tích nhà cho thuê trước thời hạn hợp đồng khi:

– Bên B sử dụng diện tích nhà thuê trái mục đích đã nêu tại khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này hoặc trong thời gian sử dụng diện tích nhà thuê  bên B cố ý làm hư hại nghiêm trọng đến kết cấu và hiện trạng của nhà đang thuê.

– Cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A.

– Khi bên B thanh toán tiền thuê nhà trễ một kỳ so với thời gian ghi trong hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên A.

2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng biệt của bên B trong suốt thời hạn hợp đồng, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ bên thứ ba nào tranh chấp, khiếu kiện về địa điểm cho thuê.

3. Hỗ trợ bên B trong các trường hợp xin phép cải tạo, sửa chữa, xin lắp đặt các thiết bị , hay các công việc khác đòi hỏi phải có sự giúp đỡ của bên A.

4. Có nghĩa vụ bàn giao diện tích nhà cho thuê đúng hiện trạng, thời gian đã nêu tại Điều 1 và Điều 2 của hợp đồng này, đồng thời bảo đảm cho bên B được trọn quyền sử dụng diện tích nhà thuê trong suốt thời gian thuê.

5. Nộp thuế sử dụng nhà ở, đất ở hàng năm theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Được trực tiếp đăng ký kinh doanh và tổ chức kinh doanh theo đúng pháp luật.

2. Thanh toán tiền thuê nhà và ký quý đúng hạn cho bên A.

3. Được trọn quyền sử dụng diện tích nhà thuê và các công trình sẳn có gắn liền trong suốt thời gian thuê.

4. Được sửa chữa, trang trí nội thất bên trong diện tích nhà thuê phù hợp với mục đích thuê nhà nhưng không được làm ảnh hưởng kết cấu, hiện trạng nhà thuê, trường hợp bên B sửa chữa nhà thuê làm thay đổi kết cấu hiện trạng thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của bên A và được phép của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Được gắn bảng hiệu tại khu vực nhà tọa lạc, các biểu tượng khác mang tính quảng cáo và phải được các ngành chức năng cho phép.

6. Được yêu cầu bên A bồi thường những thiệt hại thực tế xảy ra khi có phát sinh tranh chấp về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đang thuê làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của bên B.

7. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn, địa điểm đã ghi nhận trong hợp đồng này.

8. Phải sử dụng diện tích nhà thuê đúng mục đích đã ghi nhận ở khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này.

9. Chấp hành tốt các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và trật tự an ninh trong khu vực.

10. Tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của mình trong suốt thời gian thuê nhà.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà ở chấm dứt trong các trường hợp sau đây :

1. Thời hạn thuê đã hết.

2. Nhà cho thuê phải tháo dỡ do bị hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ hoặc thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

3. Bên B bị rút giấy phép hoạt động kinh doanh tại ……………………………………….. hoặc trên phạm vi toàn quốc.

4. Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn bằng cách gởi thông báo bằng văn bản cho bên B trước thời hạn là 6 tháng trong các trường hợp sau :

– Bên B không thanh toán tiền thuê nhà 01 kỳ.

– Bên B sử dụng nhà sai mục đích tại khoản 2 Điều 1 của hợp đồng này.

Điều 7. Các cam kết và thỏa thuận khác

1. Vì điều kiện khách quan, nếu bên A muốn lấy lại diện tích nhà cho thuê hoặc bên B muốn trả lại diện tích nhà thuê trước thời hạn hợp đồng thì hai bên phải thông báo cho nhau là 03 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

2. Nếu khi hết hạn hợp đồng mà bên A tiếp tục cho thuê thì bên B được quyền ưu tiên tiếp tục thuê, giá cho thuê sẽ do hai bên thương lượng.

3. Các hạng mục xây dựng gắn liền với kết cấu xây dựng không thể di chuyển thuộc về bên A khi chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên bên B sẽ bàn giao lại cho bên A mà không phải hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

4. Bên B phải thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà, tiền điện, nước và các chi phí khác đã sử dụng (bên A có quyền truy đòi nếu nhận được các hóa đơn sau khi chấm dứt hợp đồng).

5. Nếu trong thời gian thuê nhà có phát sinh việc nhà, đất cho thuê bị giải tỏa, di dời thì bên A phải thông báo trước cho bên B trước 03 tháng.

6. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân các cấp để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản do hai bên cùng ký tên và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

BÊN THUÊ NHÀ                                                        BÊN CHO THUÊ NHÀ

      (Ký tên, đóng dấu)                                                               (Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191