Đơn xác nhận nghĩa vụ nộp thuế

Đơn xác nhận nghĩa vụ nộp thuế là văn bản của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gửi tới cơ quan có chức năng quản lý thuế để mong muốn được xác nhận, ghi nhận lại rõ ràng các nghĩa vụ thuế mà mình phải thực hiện.

Mẫu Đơn xác nhận nghĩa vụ nộp thuế

CÔNG TY…………

———-

Số:…/…/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

…….., ngày …. tháng …. năm…

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc xác nhận nghĩa vụ nộp thuế)

Kính gửi: Tổng cục Hải quan thành phố…………

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11, Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 và các văn bản pháp luật hướng dẫn. Về việc đề nghị Tổng cục Hải quan thành phố……………. xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của:

Tên doanh nghiệp:…………………

Mã số thuế:…………………………

Địa chỉ:………………………………

Số điện thoại:………………… Fax:…………………

Để ..………………………, Công ty .………………

làm đơn này đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận Công ty chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Dựa theo khoản 2, điều 140, thông tư số 38/2015/TT-BTC, đề nghị Tổng cục Hải quan thành phố …………… xác nhận việc Công ty chúng tôi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế và không còn nợ thuế Nhà nước trong thời gian sớm nhất.

Xin trân trọng cám ơn!

……, ngày….tháng….năm ……….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY                 

Tham khảo thêm:

1900.0191