Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Mẫu đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oOo————-

….., ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Đối với học sinh…..)

Căn cứ Luật Giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung 2009;

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học;

Kính gửi: Ông/bà……………………………………….. – Hiệu trưởng Trường tiểu học……..

Tôi là:                                              – Phụ huynh học sinh:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện nay:

Thông tin học sinh chuyển trường:

Họ và tên học sinh:

Sinh ngày:

Lý do chuyển trường:

Dựa trên:

Điều 26 Luật Giáo dục 2005 sửa đổi, bổ sung 2009;

– Điều 20 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ trường tiểu học;

Cho nên, tôi có nguyện vọng và xin được:

– Chuyển trường cho cháu ……………….. học sinh lớp ….. tại

– Giới thiệu cho cháu được chuyển tới trường…………

– Nhà trường tạo điều kiện cho cháu được hoàn thiện thủ tục chuyển trường.

Kính đề nghị quý ông/bà xem xét nguyện vọng và chấp thuận các mong muốn nêu trên.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:

– Hồ sơ chuyển trường của học sinh……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bài liên quan:

1900.0191