Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh nên bắt đầu từ những việc làm cụ thể

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh nên bắt đầu từ những việc làm cụ thể

18/11/2008

Năm 2008, là năm thứ hai được Đảng ta tiếp tục phát động thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Kết quả của việc thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung và đối với cán bộ, đảng viên nói riêng cần phải có sự đánh giá, tổng kết một cách cụ thể. Phải nói rằng, qua gần hai năm thực hiện chúng ta thấy, việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành tích cực hưởng ứng, thực hiện một cách sâu rộng, đã đi đến từng cơ quan, đơn vị, từng bản làng và từng khu dân cư.
Tuy nhiên, để tổng kết những kết quả đạt được của việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải được đánh giá một cách đúng mức, không nên đánh giá dựa vào phong trào, ở bề nổi hoặc qui mô của cuộc vận động mà cần phải có sự đánh giá kỹ về chiều sâu, về chất lượng và việc ảnh hưởng thật sự từ việc thực hiện cuộc vận động này trong các tầng lớp nhân dân nói chung và trong cán bộ, đảng viên nói riêng. Đặc biệt, theo tôi, đối với các cơ quan, đơn vị, việc đánh giá hiệu quả việc thực hiện cuộc vận động này trước tiên không nhất thiết phải là những công việc gì lớn mà cần đánh giá từ những công việc cụ thể, hàng ngày đối với từng cán bộ, đảng viên.

          Tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là rất nhiều, nhưng cán bộ, đảng viên trước tiên cần học tập và thực hiện một số gương liên quan đến hoạt động hàng ngày, như: đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong công việc; việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; về sửa đổi lề lối làm việc … đây là những tấm gương trong sáng, cao đẹp, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nếu mỗi chúng ta không tự rèn luyện bản thân để noi theo thì dù có hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao nhiêu lâu đi nữa cũng chỉ dừng lại ở mức độ hình thức, không đạt được yêu cầu, mục đích của Đảng ta đã đề ra. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và rèn luyện mình để trở thành người cán bộ, đảng viên mẫu mực, xứng đáng “là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” như gương của Bác Hồ để lại.

          Để thực hiện tốt vấn đề này, theo tôi trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta nên bắt đầu từ những việc làm cụ thể, thiết thực hàng ngày ở trong cơ quan, đơn vị mình. Những việc làm đó là, khi làm việc, mỗi chúng ta cần phải thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc theo qui định, trong giờ làm việc cần phải nghiêm túc đối với công việc, làm việc phải đạt chất lượng, hiệu quả cao, không lãng phí thời gian một cách vô lý. Trong sinh hoạt hàng ngày ở cơ quan, đơn vị cần phải có ý thức trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, thực hiện đúng các qui chế hoạt động của cơ quan, như Qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế sử dụng tài sản công; trong công việc thì phải công tâm, khách quan, xử sự đúng mực trong các mối quan hệ, giải quyết kịp thời mọi yêu cầu của công dân, không ngừng cải tiến phương pháp và lề lối làm việc nhằm đem lại hiệu quả, chất lượng công việc ngày một cao hơn.

          Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta nên bất đầu từ những công việc nhỏ như thế, nếu không bắt đầu từ những việc nhỏ này thì khó có thể thực hiện được những công việc lớn hơn.

          Nếu trong mỗi chúng ta thực hiện tốt những vấn đề nêu trên, cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ dần đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng, đạt được mục đích của Đảng ta đã đề ra, xã hội của chúng ta không ngừng phát triển về mọi mặt.

Võ Công Hoàng

1900.0191