Mẫu Báo cáo các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm

PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC 8

(Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 ca Bộ Tài chính)

BÁO CÁO

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

  • Tên doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ/chi nhánh nước ngoài:……………………………………….

  • Tháng báo cáo:……………………………………………………………………………………………………….

Số thứ tự Tên sn phẩm bảo hiểm Tên nghiệp vụ bảo hỉểm Nội dung
I Tên sản phẩm bảo hiểm mới triển khai trong tháng Tóm tắt nội dung chính của sản phẩm bảo hiểm
1
2
3
II Tên sản phẩm bảo hiểm không còn triển khai trong tháng Lý do không triển khai
1
2
3
Tổng số sản phẩm bảo hiểm đang triển khai tính đến thời điểm hiện tại:

Chúng tôi xin đảm bảo những thông tin trên là đúng sự thực

 


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ tên)

…., ngày ... tháng năm …
Người đại diện trước pháp luật
(Ký tên và đóng dấu)

 

Tham khảo thêm:

1900.0191