Mẫu Báo cáo Danh sách trích ngang về người nước ngoài

MẪU SỐ 8. BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 8. Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

TÊN ĐƠN VỊ:

SỐ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ………………………

Số TT TÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Năm sinh Quốc tịch Số hộ chiếu Ngày hết hạn của hộ chiếu Ngày bắt đầu làm việc Ngày kết thúc làm việc Công việc đảm nhận
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 

 

 

 

                 
  Tổng cộng x x x x   x x x

 

Ghi chú: Nếu người nước ngoài là cá nhân thì báo cáo theo mẫu trên và ký tên (không cần đóng dấu)

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị.

Ngày       tháng       năm
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Tham khảo thêm:

1900.0191