Mẫu Biên bản thỏa thuận về tiến độ góp vốn

Mẫu Biên bản thỏa thuận về tiến độ góp vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 201…

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(Về việc: tiến độ thanh toán tiền mua lại phần vốn góp)

Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm 201….. tại trụ sở công ty ………..có địa chỉ trụ sở chính tại ……………………, phường ………….., thành phố ………., tỉnh ………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A:      Gồm những người có tên sau:

1/ Ông:        ………………….

Giấy chứng minh nhân dân số …………. do công an  …………. cấp ngày ………………

Địa chỉ: …………………………

2/ Bà:         ………………………

Giấy chứng minh nhân dân số …………. do công an  …………. cấp ngày ………………

Địa chỉ: …………………………

3/ Ông:        ……………..

Giấy chứng minh nhân dân số …………. do công an  …………. cấp ngày ………………

Địa chỉ: …………………………

Bên A thống nhất cử ông (bà) có tên sau đây để tiến hành các giao dịch ban đầu với bên B trong việc chuyển nhượng phần vốn góp:

Họ và tên:  ……………

Giấy chứng minh nhân dân số …………. do công an  …………. cấp ngày ………………

Địa chỉ: …………………………

Ông Hùng có trách nhiệm thay mặt những thành viên góp vốn còn lại nhận tiền của bên B và phân chia số tiền đã nhận theo tỷ lệ phần trăm vốn chuyển nhượng.

BÊN B: Gồm những người có tên sau đây

1/ Ông/ Bà: ……………………..

Giấy chứng minh nhân dân số …………. do công an  …………. cấp ngày ………………

Địa chỉ: …………………………

2/ Ông/ Bà: ……………………..

Giấy chứng minh nhân dân số …………. do công an  …………. cấp ngày ………………

Địa chỉ: …………………………

Bên B thống nhất cử ông (bà) có tên sau đây để tiến hành các giao dịch ban đầu với bên A trong việc chuyển nhượng phần vốn góp:

Ông: ……………………

Giấy chứng minh nhân dân số ……………. do công an  ………… cấp ngày ………….

Địa chỉ: …………………………………………………..

Ông: …………………. có trách nhiệm nhận tiền của các thành viên nhận chuyển nhượng vốn góp và giao cho ông………………

Cùng nhau lập biên bản này trong trạng thái minh mẫn trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện và không bị ép buộc bởi bất cứ nguyên nhân nào khác.

Bên A đồng ý chuyển nhượng và bên B đồng ý nhận chuyển nhượng ….% tỷ lệ vốn góp trong công ty …………….., nội dung cụ thể được quy định tại Biên bản thoả thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp ngày …./…../201….. được ký kết giữa hai bên.

Bằng Biên bản thoả thuận này, Bên B cam kết và bên A đồng ý tiến độ thanh toán tiền mua lại phần vốn góp quy định tại Biên bản thoả thuận về việc chuyển nhượng phần vốn góp ngày …./…./201… như sau:

  • Đợt 1: Bên B thanh toán cho bên A số tiền còn lại trị giá ………….. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………………………….. đồng sau khi bên A cấp giấy chứng nhận góp vốn và bắt đầu thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đợt 2: Bên B thanh toán cho bên A số tiền còn lại trị giá ………….. VNĐ (Bằng chữ: ……………………………………………….. đồng – đã khấu trừ tiền đặt cọc bên B đặt cọc cho bên A trị giá ………….. đồng) sau khi bên A bàn giao cho bên B Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã sửa đổi thông tin hoặc kết quả xác nhận chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty …………….

Trường hợp bên B không thanh toán tiền mua lại phần vốn góp theo đúng tiến độ quy định tại Biên bản thoả thuận này, bên B phải chịu phạt lãi chậm thanh toán theo lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP ………….. tại thời điểm chậm thanh toán.

Sau khi bàn bạc, thảo luận và đọc lại một lượt Biên bản này, hai Bên đều nhất trí với nội dung và xác nhận tính chính xác, trung thực của Biên bản.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện.

Bằng chữ ký của mình dưới đây các thành viên xác nhận hiểu và cam kết cùng thực hiện.

Bên A

…………………………… …………………………… ……………………………

Bên B

…………………………… ……………………………

Tham khảo thêm:

1900.0191