Mẫu Biên bản xác định kết quả đấu giá

PHỤ LỤC SỐ 3: BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

PHỤ LỤC SỐ 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

…….ngày ….. tháng ….. năm 201…

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

của Công ty ……

 • Căn cứ Nghị định số …/2011/NĐ-CP ngày …/…/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

 • Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển thành công ty cổ phần;

 • Căn cứ …..

 1. Phương thức đấu giá (thông qua Tổ chức trung gian, Sở giao dịch chứng khoán hoặc do Ban chỉ đạo cổ phần hoá tự tổ chức)
 2. Địa điểm đấu giá:

III. Giá khởi điểm:

 1. Thành phần tham gia đấu giá:
 2. Hội đồng đấu giá
 3. Đại diện Tổ chức thực hiện bán đấu giá:
 4. Đại điện Ban chỉ đạo cổ phần hoá:
 5. Đại diện doanh nghiệp:
 6. Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (danh sách đính kèm)
 7. Tình hình và kết quả đấu giá như sau:
 8. Tổng số người tham dự:
 9. Tổng số lượng cổ phần đăng ký mua tham dự hợp lệ
 10. Giá mua cao nhất:
 11. Giá mua thấp nhất:
 12. Giá đấu thành công bình quân:
Số TT Tên nhà đầu tư Số CMND hoặc ĐKKD Số lượng cổ phần đặt mua (1) Mức giá đặt mua (1) Sô lượng cổ phần trúng thầu (2) Giá trúng thầu (2)
1 Nhà đầu tư A          
2 Nhà đầu tư B          
3 Nhà đầu tư C          

Ghi chú:

(1): Kê toàn bộ danh sách nhà đầu tư tham gia đấu giá (kể cả nhà đầu tư không trúng thầu) theo trình tự từ cao xuống thấp đối với giá đặt mua.

(2): Chỉ kê những trường hợp trúng thầu

 

 1. Nhận xét và kiến nghị:

Biên bản này được lập vào hồi… ngày tháng…năm… tại…. và đã được các bên nhất trí thông qua./.

 

Đại diện doanh nghiệp Đại diện

Ban chỉ đạo cổ phần hoá

Đại diện

Hội đồng đấu giá

 

Tham khảo thêm:

1900.0191