Mẫu Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mẫu số 14: DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỂ KINH DOANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010)

Mẫu 14 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010

Tên cơ sở nhập khẩu:……………

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM NHẬP KHẨU  ĐỂ KINH DOANH

(Kèm theo giấy đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu số:…………./…….. ngày……. tháng…. năm….. )

STT Mã ISBN Tên gốc của XBP Tên XBP bằng tiếng Việt Tác giả Nhà xuất bản Thể loại Số bản Tóm tắt nội dung

Có kèm theo

Phạm vi sử dụng Hình thức khác của XBP
Đĩa Băng Cassette
Nhà cung cấp:……..
                         
                         
Nhà cung cấp:…….
                         
                         
  Tổng cộng:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu

                                                                                                                                                                                       (ký tên, đóng dấu)

Phần ghi của Cục Xuất bản:

Danh mục đã được cấp giấy xác nhận đăng ký số………./…….. ngày…. tháng….. năm….. của Cục Xuất bản

và được đóng dấu vào từng trang (đóng dấu giáp lai các trang nếu có)

 

 

1900.0191