Mẫu Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử

Mẫu số 7: GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)


Mẫu số 7

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC QL PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
————————-

Số:        /GP-PTTH&TTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

———————————–

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2011

 

GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

————————

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH

VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số ….. ngày….  tháng  ….. năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử; giấy phép chuyên trang báo chí điện tử;

Căn cứ Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số …. do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp  ngày …. tháng …. năm …

Theo đề nghị tại văn bản số … ngày …. tháng … năm 20 … của…..;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG THEO NHỮNG QUY ĐỊNH SAU:

 1. Tên cơ quan báo chí điện tử: ………………………………………………………………………………
 • Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

   

 • Điện thoại: ………………………… Fax: …………………………………………………………….

 1. Tên chuyên trang: ……………………………………………………………..
 2. Mục đích và nội dung của chuyên trang: ………………………………………………………………
 3. Đối tượng phục vụ: …………………………………………………………………………………………….
 4. Phạm vi phát hành chủ yếu: ……………………………………………………………………………….
 5. Ngôn ngữ thể hiện: ……………………………………………………………………………………………
 6. Tên miền: …………………………………………………………………………………………………………
 7. Giấy phép chuyên trang có hiệu lực từ ngày … đến hết ngày …
 8. Cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí phải thực hiện đúng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, các văn bản pháp luật có liên quan, những điều ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí và Giấy phép này./.

 

 

 

Nơi nhận:
– Cơ quan được cấp phép;
– Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí;
– Ban Tuyên giáo TW;

– Bộ Công An;
– Hội Nhà báo;

– Lãnh đạo Bộ phụ trách;

– Sở TTTT tỉnh, tp;
– Lưu: VT, TTĐT, (…)

CỤC TRƯỞNG

 

Tham khảo thêm:

1900.0191