Nghiệm thu bê tông có phụ gia

Nghiệm thu bê tông có phụ gia là hoạt động của chủ thể có thẩm quyền hoặc chủ thể thứ ba bất kỳ có trách nhiệm tiến hành nghiệm thu, thẩm định, kiểm tra bê tông có phụ gia ( một loại chất được dùng để sản xuất bê tông,…) đối với đơn vị, cá nhân thực hiện bê tông có phụ gia. Dưới đây là một mẫu văn bản chi tiết:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Nghiệm thu bê tông có phụ gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

…., Ngày…. tháng …. năm ….

NGHIỆM THU BÊ TÔNG CÓ PHỤ GIA

Căn cứ ……………………………………….;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/HĐ…-  ……..;

Thành phần tham gia nghiệm thu gồm:

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư):

Người diện Ông/Bà:………………………………………. Chức vụ: Giám đốc

Công ty…….:……………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..

Bên nhận công việc ( Nhà thầu ………):

Ông/Bà:………………………………………………. Chức vụ: Nhà thầu

Cơ quan: ………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:………………………Ngày cấp:………. Nơi cấp:…………

HKTT:………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………….

Ngày…/…./…..,  các bên tiến hành nghiệm thu bê tông có phụ gia các nội dung sau:

1.Đối tượng nghiệm thu

Nghiệm thu bê tông có phụ gia

Tại địa điểm:………………………………

2.Thời gian nghiệm thu

Nghiệm thu bê tông có phụ gia trong thời gian:

Bắt đầu hồi….h, ngày….tháng …..năm…….

Kết thúc vào …h, ngày ……tháng…năm…….

3. Nội dung cụ thể:

– Loại bê tông :

+ Loại phụ gia sử dụng:…………………

+ Hỗn hợp bê tông:………………………

– Tiến hành nghiệm thu:

+ Nghiệm thu cốt pha

+ Nghiệm thu cốt thép

+ Chất lượng bê tông

– Các nội dung khác:…………………

4. Kết luận

…………………………………….

Sau khi tiến kết thúc nghiệm thu các bên đi đến thống nhất và thực hiện việc ký tên xác nhận bên dưới.

Biên bản nghiệm thu  này được lập thành…..bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ….bản./.

     CHỦ ĐẦU TƯ                                                                          NHÀ THẦU( Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191