Mẫu quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn

Mẫu quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn

Mẫu quy chế hoạt động của hội đồng tư vấn

(Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết định số:12 /2005/QĐ-BXD ngày 18 tháng 4  năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

MẪU QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Quy chế Hội đồng tư vấn ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SXD ngày     tháng       năm baogồm những nội dung chính sau

 

 1. Nhiệm vụ:
 2. a) Tiếp nhận, kiểm tra xem xét hồ sơ
 3. b) Tổ chức xét cấp chứng chỉ hành nghề.
 4. Quyền hạn:
 5. a) Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ theo quy định của Quy chế
 6. b) Đề nghị các cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề hoàn thiện bổ sung hồ sơ theo quy định.
 7. Trách nhiệm:
 8. a) Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tư vấn
 9. b) Hội đồng tư vấn chịu trách nhiệm về kết quả xét cấp chứng chỉ hành nghề trước Giámđốc Sở Xây dựng.
 10. Cơ cấu tổ chức:
 11. a) Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng – Chủ tịch Hội đồng
 12. b) Cán bộ phòng chức năng của Sở Xây dựng – Uỷ viên thường trực c) Đại diện Hộinghề nghiệp – Uỷ viên Hội đồng
 13. d) Tuỳ trường hợp cụ thể, Giám đốc Sở Xây dựng mời đại diện Sở quản lý công trình xâydựng chuyên ngành và các cá nhân có uy tín tham gia uỷ viên Hội đồng
 14. e) Thư ký Hội đồng
 15. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng
 16. a) Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức xét cấp chứng chỉ
 17. b) Hình thức tổ chức: tổ chức họp hoặc gửi hồ sơ đến từng thành viên Hội đồng nghiên cứucho ý kiến
 18. c) Kết quả xét cấp có giá trị khi 2/3 thành viên của Hội đồng tư vấn đồng ý
 19. d) Nguyên tắc xét cấp chứng chỉ: trung thực, khách quan, kịp thời, đúng thời hạn quy đị
 20. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Trích từ khoản nộp lệ phí của cá nhân đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của BộTài chính.

 

 

Tham khảo thêm:

1900.0191