Văn bản giải quyết bảo hiểm xã hội

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản giải quyết bảo hiểm xã hội


CÔNG TY CỔ PHẦN X

Số:…../……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm 2019

CÔNG VĂN GIẢI QUYẾT BẢO HIỂM XÃ HỘI

(V/v giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho nhân viên)

Kính gửi: TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP

Trong thời gian qua, Ban Giám đốc Công ty nhận được nhiều đơn khiếu nại của cán bộ công nhân viên, người lao động về việc giải quyết, chi trả chế độ BHXH cho người lao động còn chậm trễ và có nhiều điểm chưa hợp lý.

Về vấn đề trên, Công văn này yêu cầu Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp:

  • Nhanh chóng giải quyết các trường hợp chậm chi trả chế độ BHXH và xử lý các trường hợp người lao động thắc mắc, không đồng ý về chế độ BHXH của quý hai năm 2019 trong tháng 9 năm 2019.
  • Lập báo cáo giải trình với Ban Giám đốc về vấn đề nêu trên.

Yêu cầu những cá nhân, phòng ban nhận được Công văn này nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận

 

˗ Phòng Hành chính – Tổng hợp;

˗ Công đoàn;

˗ Lưu VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

1900.0191