Đơn xin gia hạn học phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ

Kính gửi:   Cô Lê Thanh B trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Nội Vụ

  • Căn cứ vào luật giáo dục 2019
  • Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Mã sinh viên           : LHOA1234567                  Ngành : Luật

Hộ khẩu thường trú : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội Hà Nội

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Tôi đang theo học tại trường Đại học Nội Vụ niên khóa 2018-2020.Vì lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn đã được Ủy ban nhân dân phường A chứng nhận. Tôi vẫn chưa đủ thu nhập để hoàn thành đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019-2020

Tôi xin nhà trường cho phép gia hạn thời gian đóng học phí học kỳ 2 năm học 2019 -2020

Số tiền xin gia hạn : 10.000.000 đồng

Căn cứ vào khoản 3 điều 80 luật giáo dục năm 2019

– Người học là người đang học tập tại cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Trẻ em của cơ sở giáo dục mầm non;

2. Học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, lớp đào tạo nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường dự bị đại học;

3. Sinh viên của trường cao đẳng, trường đại học;

4. Học viên của cơ sở đào tạo thạc sĩ;

5. Nghiên cứu sinh của cơ sở đào tạo tiến sĩ;

6. Học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên.

Khẳng định tôi đang là người theo học tại cơ sở giáo dục hệ thống quốc dân cụ thể tôi đang là sinh viên trường Đại học Nội Vụ

Căn cứ vào khoản 2 điều 10 quyết định  42/2007/QĐ-BGDĐT

  • tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

Tôi nhận thấy mình có quyền được hưởng chế độ cho đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Từ căn cứ trên tôi xin nhà trường

  • Nhà trường  cho phép tôi được gia hạn học phí đến ngày 1 tháng 2 năm 2019

Tôi xin chân thành cảm ơn

Kèm theo đơn này là :

  • Giấy chứng nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban nhân dân phường A cấp.

  Người viết đơn

    Thắng

Thái Bá Thắng

1900.0191