Đơn xin rút hồ sơ du học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT HỒ SƠ DU HỌC

Kính gửi: Công ty K

Căn cứ vào dân sự 2015

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, tôi đã thực hiện thủ tục hồ sơ du học tại công ty K tại địa chỉ số 3 phố A, phường B, quận C

Những vì điều kiện kinh tế không cho phép , tôi tự nhận thấy không đủ khả năng để đi du học trong thời gian này.

Căn cứ điều 520 bộ luật dân sự 2015

1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc không có lợi cho bên sử dụng dịch vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, nhưng phải báo cho bên cung ứng dịch vụ biết trước một thời gian hợp lý; bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền công theo phần dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên sử dụng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên cung ứng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty K theo quy định

Từ những căn cứ trên tôi xin công ty K:

  • Tạo điều kiện giúp đỡ tôi có thể rút hồ sơ du học một cách sớm nhất

Tôi xin chân thành cảm ơn quý công ty K

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191