Đơn xin rút sổ bảo hiểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN RÚT SỔ BẢO HIỂM

Kính gửi:   Văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

  • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Căn cứ hiến pháp 2013 của nước Việt Nam

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi tham gia công ty A vào  thời gian tháng 12 năm 2010 và kết thúc hợp đồng lao động vào tháng 12 năm 2019. Tôi đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian hoạt động tại công ty A từ tháng 12 năm 2010

Sổ bảo hiểm xã hội số : 123456

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 60 luật bảo hiểm xã hội 2014

   Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Vì đã đủ tuổi nghỉ hưu và tham gia bảo hiểm 9 năm tôi có quyền  xin rút bảo hiểm xã hội một lần

Từ căn cứ trên tôi xin văn phòng bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện :

  • Đồng ý cho tôi là Nguyễn Văn A được trao trả sổ bảo hiểm xã hội

Tôi xin trân thành cảm ơn quý công ty

Kèm theo đơn này là

  • Quyết định chấm dứt HĐLD tại công ty A
  • Sổ bảo hiểm xã hội

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191