Đơn xin vào đảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kính gửi: Chi bộ Đảng Ủy phường Kim Mã

  • Căn cứ vào điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : Số 1 phố Núi Trúc , phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Hiện nay tôi đang là Đoàn viên sinh hoạt tại đoàn phường Kim Mã.Sau khi được xét cảm tình Đảng vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 và trải qua quá trình dự bị Đảng 12 tại chi bộ Đảng Ủy phường Kim Mã tôi viết đơn này mong muốn được kết nạp làm thành viên của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Căn cứ vào Điều 2 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Đảng viên có nhiệm vụ:

1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

3 Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

 Về nhiệm vụ của Đảng Viên đối với Đảng cộng sản Việt Nam tôi hoàn toàn có khả năng thực hiện được các nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Căn cứ vào Điều 4 và 5 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Điều 4:

Thủ tục kết nạp đảng viên (kể cả kết nạp lại):

1. Người vào Đảng phải:

– Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

– Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

– Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, dược ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

2. Người giới thiệu phải:

– Là đảng viên chính thức và cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm;

– Báo cáo với chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực của người vào Đảng và chịu trách nhiệm về sự giới thiệu của mình.

Có điều gì chưa rõ thì báo cáo để chi bộ và cấp trên xem xét.

3. Trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy:

– Trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp, chi ủy kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt.

Vấn đề lịch sử chính trị của người vào Đảng phải thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

– Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên; khi có quyết định của cấp ủy cấp trên, chi bộ tổ chức lễ kết nạp từng người một.

– Đảng ủy cơ sở xét, nếu được ít nhất hai phần ba số cấp ủy lên tán thành kết nạp thì đề nghị lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

– Ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng hoặc cấp ủy cơ sở được ủy quyền xét, quyết định kết nạp từng người một.

4. Nơi chưa có đảng viên hoặc có đảng viên nhưng chưa đủ điều kiện giới thiệu thì cấp ủy cấp trên trực tiếp cử đảng viên về làm công tác tuyên truyền, xem xét, giới thiệu kết nạp Đảng.

Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị quy định.

Điều 5:

1. Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

2. Khi hết thời kỳ dự bị, chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức từng người một và biểu quyết như khi xét kết nạp; nếu thấy không đủ tư cách đảng viên thì đề nghị lên cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị.

3. Nghị quyết của chi bộ về đề nghị công nhận đảng viên chính thức phải được cấp ủy có thẩm quyền quyết định.

4. Tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức

Sau khi được ban chấp hành Đoàn phường Kim Mã giới thiệu và hoàn thành thời kỳ 12 tháng dự bị Đảng .Tôi nhận thấy mình có quyền được kết nạp chính thức vào Đảng Cộng Sản VIệt Nam

Từ những điều trên, tôi mong muốn Chi bộ Đảng Ủy  phường Kim Mã

  • Xét duyệt cho tôi  là Đảng viên chính thức của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người viết đơn

Thắng         

Thái Bá Thắng

1900.0191