Mẫu Dấu chủa chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật

PHỤ LỤC 4: MẪU DẤU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT (Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009) MẪU DẤU CỦA CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT TÊN CHỦ ĐẦU TƯ HOẶC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ THIẾT KẾ … Đọc tiếp

1900.0191