Mẫu Giấy đi đường cấp cho nhân viên

Mẫu Giấy đi đường cấp cho nhân viên CÔNG TY CỔ PHẦN………. Số: ……/GT      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– GIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho: …………………………………………………………………………………………………………………….. Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………. Được cử đi công tác tại: ……………………………………………………………………………………………… Lý do: ………………………………………………………………………………………………………………………… Từ ngày  …… … Đọc tiếp

1900.0191