Mẫu Giấy ủy quyền nhận tiền

Mẫu Giấy ủy quyền nhận tiền CÔNG TY CỔ PHẦN …………………………… Số: 2005/UQ-……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày  ….  tháng …. năm 201…… GIẤY ỦY QUYỀN Căn cứ nhu cầu, khả năng và thỏa thuận của các Bên, Bên ủy … Đọc tiếp

1900.0191