Đơn xin thôi học đại học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN THÔI HỌC ĐẠI HỌC

Kính gửi:   Thầy Nguyễn Văn A hiệu trưởng trường đại học Nội Vụ

  • Luật nghĩa vụ dân sự 2015
  • Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT

Tên tôi là : Nguyễn Văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an thành phố Hà Nội

Mã sinh viên           : LHOA1234567                  Ngành : Luật

Hộ khẩu thường trú : Số 1 , phường A, quận B, thành phố Hà Nội

Nơi cư trú hiện tại    : Số 1, phường A, quận B, thành  phố Hà Nội

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Tôi là sinh viên của Trường Đại học Nội vụ Niên khóa 2018 đến năm 2022. Hiện nay tôi được ban chỉ huy quân sự phường A triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 3 tháng 1 năm 2020.

Căn cứ vào khoản 1 điều 12 luật nghĩa vụ dân sự 2015:

  • . Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên;

Hiện nay , tôi đang là công dân nam với số tuổi là 23 nên đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 điều 15 quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT

– Sinh viên được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang;

Vì tôi đã được ban chỉ huy quân sự phường A triệu tập theo quy định nên tôi có quyền được xin nghỉ học tạm thời tại trường trong thời gian chấp hành luật nghĩa vụ quân sự

Từ những căn cứ trên tôi xin hiệu trưởng nhà trường :

  • Đồng ý cho phép tôi thôi học trong thời gian chấp hành  nghĩa vụ quân sự
  • Bảo lưu hồ sơ cá nhân và kết quả học tập trong thời gian tôi chấp hành nghĩa vụ quân sự

Tôi xin chân thành cảm ơn

  Kèm theo đơn này là

  • Giây triệu tập nghĩa vụ quân sự của phường A

Người viết đơn

Thắng

Thái Bá Thắng

1900.0191