Đơn đề nghị bãi bỏ quy định công ty

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

……. , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ NỘI QUY CÔNG TY

  • Căn cứ bộ luật dân sự 2015
  • Căn cứ điều 5về quyền và nghĩa vụ của người lao động, bộ luật lao động 2015
  • Căn cứ thương lượng tập thể công ty TNHH sản xuất thương mại & xuất nhập khẩu ATS ngày…tháng… năm

Kính gửi : Ban giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại & xuất nhập khẩu ATS

                   Trưởng phòng hành chính nhân sự

Tên tôi là: Trần Vũ Thu Phương

Sinh ngày: 16/05/1993

Số CMND:        1638652345162            Ngày cấp: 26/03/2013      Tại: CA TP Hà Nội

Chức vụ:…….

Số điện thoại:

Tôi làm đơn này để yêu cầu ban giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại & xuất nhập khẩu ATS xem xét và bãi bỏ nội quy công ty  vì lý do sau đây:

– Các nội dung trong nội quy lao động được công bố ngày 17/02/1019 không được thông báo trước, hay tham khảo, xin ý kiến của người lao động một cách cụ thể, rõ ràng.

– Nội quy của công ty chưa có điều khoản cụ thể về việc vệ sinh an toàn lao động cho nhân viên.

Vì vậy tôi làm đơn này để đề nghị ban giám đốc công ty xem xét, bãi bỏ nội quy công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……. , ngày … tháng … năm …

Người làm đơn

1900.0191