Tổng hợp văn bản, đơn đề nghị, đề xuất khen thưởng

Các văn bản mới nhất, mẫu đơn đề xuất khen thưởng, đơn đề nghị khen thưởng, văn bản đề nghị cấp bằng khen thưởng. Văn bản đề xuất này được gửi tới cá nhân, đơn vị có chức năng sem xét khen thưởng từ đó nhằm đề đạt nhu cầu được khen thưởng cho bản thân hay cá nhân người khác.

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng khen thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG KHEN THƯỞNG

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

– Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

– Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013;

 – Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Tên:                                     ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                             ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Vừa qua ngày 31/12/2019, vợ chồng tôi đã quyên góp số tiền là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng chẵn) cho UBND quận Đống Đa để xây dựng nhà tình nghĩa. Được biết UBND quận sẽ triển khai xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa vào đầu năm 2020, vợ chồng tôi có mong muốn được san sẻ, giúp đỡ cho những cá nhân, hộ gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận. Bên cạnh đó, chúng tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cấp bằng khen thưởng cho gia đình chúng tôi về đóng góp trên.

Căn cứ điểm đ khoản 4 Điều 7 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND:

Điều 7. Khen thưởng cấp Thành phố

 4. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cho tập thể, cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 72, Luật Thi đua, Khen thưởng; Điều 24, Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ và theo các đối tượng, tiêu chuẩn sau:

 đ) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tôt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 lần lương tối thiêu trở lên (có thể tính đóng góp cộng dồn trong 01 năm).

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị. Từ căn cứ trên, tôi nhận thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm tặng Bằng khen cho “gia đình gương mẫu chấp hành tôt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 lần lương tối thiêu trở lên”. Vợ chồng tôi đã quyên góp 1.000.000.000 đồng cho UBND quận Đống Đa nhằm phục vụ chính sách xã hội ở địa phương, như vậy có thể nói gia đình tôi thuộc diện được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Vì vậy, kính mong Chủ tịch sớm xem xét đề nghị cấp Bằng khen cho gia đình tôi.

Các giấy tờ đính kèm:

  • Giấy chứng nhận hoạt động đóng góp của gia đình có xác nhận của UBND quận Đống Đa;
  • Biên bản họp Hội đồng Thi đua
  • Khen thưởng của UBND quận Đống Đa.

 Người viết đơn

2. Mẫu Đơn đề xuất khen thưởng (đối với doanh nghiệp)

Khen thưởng là hình thức để ghi nhận, tôn vinh những giá trị lao động đã cống hiến trong khi làm việc, tạo động lực khuyến khích các cá nhân, tập thể tiếp tục phát huy khả năng của mình cho nhiệm vụ của mình. Khi có một cá nhân, tổ chức đạt thành tích cao trong thi đua, lao động, thì người quản lý trực tiếp sẽ làm đơn đề xuất gửi đến ban lãnh đạo về việc khen thưởng cho cá nhân, tổ chức đó. Đơn đề xuất có thể có nội dung như sau:


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG QUÝ …

 (V/v đề nghị xét khen thưởng cho nhân viên ………….)

– Căn cứ Điêu lệ hoạt động của Công ty;

– Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty

Kính gửi: – BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………

Người đề nghị: Trưởng phòng …………..

  • Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;
  • Căn cứ Quy chế khen thưởng của công ty ban hành ngày …/…/…;
  • Dựa trên thành tích/biểu hiện xuất sắc trong công việc của …….

– Đề nghị Ban giám đốc xem xét khen thưởng cho:

1. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

2. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

3. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

4. Anh/chị: ……………………… Chức vụ: ………….. MSNV: ………..

– Lý do khen thưởng:

…………………………………

(Ví dụ: Các nhân viên trên …. đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của công ty, có thành tích phù hợp với quy chế khen thưởng của công ty. Kèm theo hồ sơ đề nghị khen thưởng là báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng do đơn vị quản lý trực tiếp lập, ghi rõ hành động, thành tích, công trạng lập được để đề nghị khen thưởng).

– Hình thức khen thưởng đề xuất:

……………………………………

(Ví dụ: Tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc,…)

– Ý kiến của phòng hành chính – nhân sư:

……………………………………

– Ý kiến của Tổng giám đốc/Giám đốc:

……………………………………

Người đề xuất  
(Ký và ghi rõ họ tên)
Phòng HC – NS  
(Ký và ghi rõ họ tên)
Tổng giám đốc/Giám đốc  
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu Văn bản đề xuất khen thưởng


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….  
PHÒNG BAN …
————–
Số: …/…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

Kính gửi: – Ban giám đốc Công ty…….;

Trưởng phòng ………… .

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động năm … và kết quả hoạt động năm …

Đề nghị ban giám đốc ghi nhận khen thưởng:

  1. Anh/chị: ………………………… Bộ phận: ………………… MSNV: …………..
  2. Anh/chị: ………………………… Bộ phận: ………………… MSNV: …………..
  3. Anh/chị: ………………………… Bộ phận: ………………… MSNV: …………..
  4. Anh/chị: ………………………… Bộ phận: ………………… MSNV: …………..

Lý do khen thưởng:

………………………

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ phận… (để b/c );
– Lưu VT.
TM BỘ PHẬN …
(ký)

Tham khảo thêm:

1900.0191