Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng chợ

Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng, Hợp đồng quản lý chợ, Hợp đồng quản lý gian hàng.

Ki ốt, gian hàng, sạp hàng là các từ ngữ hay được đề cập trong các khu chợ theo quy định, số lượng những vị trí này là rất lớn và vì lý do nào đó, đơn vị chủ quản có thể không đủ thời gian để quản lý tất cả chúng và từ đây dịch vụ quản lý gian hàng ra đời. Với nhu cầu ban đầu chỉ là việc giúp cho sự vận hành các gian hàng trở nên dễ dàng, có trật tự hơn, sau này nhu cầu này trở thành việc khai thác và đưa ra thị trường một cách tối ưu của các vị trí chợ, gian hàng, sạp hàng.

1. Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng chợ là gì

Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng, Hợp đồng quản lý chợ là một hợp đồng dịch vụ. Theo đó, hợp đồng này có thể được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc quản lý ki-ốt sạp hàng cho bên sử dụng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

2. Những điều khoản cần lưu ý khi thoả thuận Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng chợ

Hợp đồng quản lý trong môi trường chợ cần đặc biệt lưu ý tới các thoả thuận xoay quanh trách nhiệm an toàn cháy nổ, các cam kết về quản lý, giám sát tiểu thương cả về đăng ký kinh doanh và thực tế các mặt hàng kinh doanh trong khu vực chợ.

Bên cạnh là các trách nhiệm phát sinh từ những sự cố, lỗi, hành vi vi phạm khách quan, không thể lường trước, những thiệt hại, bồi thường thiệt hại, rủi ro về con người, pháp luật, với bên thứ ba.

3. Mẫu Hợp đồng quản lý ki-ốt sạp hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ KI-ỐT SẠP HÀNG

(Số:…………………….)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ nhu cầu và khả năng của các bên.

Hôm nay, ngày….. tháng……. năm…….. tại địa chỉ…………………………., chúng tôi gồm:

Bên Cung ứng dịch vụ (Bên A):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Số tài khoản:………………………….. Chi nhánh……………………….

Và:

Bên Sử dụng dịch vụ (Bên B):

Ông/Bà:………………………………….                       Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

(Nếu là công ty thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Qua quá trình thảo luận, đã thỏa thuận ký kết Hợp đồng Quản lý ki-ốt sạp hàng số………….. với những nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A đồng ý thực hiện việc quản lý ki-ốt sạp hàng số………… tại địa chỉ……………………… từ ngày…/…./…….. đến hết ngày…./…./……. Cho bên B. Với công việc cụ thể như sau:

1.Có mặt tại ki-ốt sạp hàng……………. Từ ….giờ…. phút….. đến ….. giờ….. phút;

2.Quản lý đồ đạc, hàng hóa trong sạp;

3.Thực hiện việc bán và ghi lại thời gian, số lượng, giá bán những  hàng hóa trong sạp mà Bên A đã bán trong quá trình quản lý ki-ốt sạp hàng;

Điều 2. Giá và phương thức thanh toán

Bên B chấp nhận giá dịch vụ sẽ trả cho Bên A là………………. VNĐ (………………… Việt Nam Đồng)

Số tiền trên đã bao gồm…………………………….

Chưa bao gồm…………………….

Và được thanh toán…. lần, cụ thể từng lần như sau:

– Lần 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi/vào ngày……………….. có biên bản kèm theo.

– Lần 2. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) và được thanh toán khi/vào ngày……………….. có biên bản kèm theo.

Điều 3. Thực hiện hợp đồng

1.Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. Đến hết ngày…/…../…..

2.Địa điểm và phương thức thực hiện

Bên A có trách nhiệm thực hiện các công việc đã ghi nhận tại Điều 1 Hợp đồng này tại địa điểm Ki-ốt số……… đường……………. mà bên B cung cấp từ ngày….. tháng…… năm…. đến ngày….. tháng…. năm…… trong thời gian từ ….. giờ…. Phút đến ….. giờ….. phút hàng ngày.

Đồ đạc mà bên A phải chịu trách nhiệm quản lý gồm toàn bộ đồ đạc có trong ki-ốt sạp hàng số……… đã nêu trên vào thời điểm bên A tiếp nhận ki-ốt. Cụ thể số lượng, chất lượng,…. Xem trong Phụ lục I kèm theo Hợp đồng này;

Hàng hóa bên A phải chịu trách nhiệm quản lý gồm những hàng hóa có trong sạp hàng, kho hàng của sạp vào thời điểm bên A được giao sạp hàng để quản lý. Số lượng, chất lượng, mã hàng hóa,… được trình bày tại Phụ lục II kèm theo Hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện công việc, bên A có trách nhiệm tuân thủ nội quy của sạp hàng, của khu vực, tuân thủ các quy định về an nihh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy,…

Điều 4. Cam kết của các bên

1.Cam kết của bên A

Cam kết sẽ cung cấp dịch vụ cho Bên B theo đúng thỏa thuận với Bên B;

Không giao cho người khác thực hiện thay công việc;

Phối hợp với bên B và những chủ thể có thẩm quyền trong việc kiểm tra tình trạng tuân thủ nội quy, quy định của pháp luật của ki-ốt sạp hàng;

Bảo quản và giao lại đồ đạc và những hàng hóa chưa bán của ki-ốt sạp hàng cho Bên B khi hoàn thành công việc;

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

2.Cam kết của bên B

Cam kết tính chính xác, trung thực và hợp pháp của những thông tin, tài liệu, hàng hóa,… mà bản thân đã cung cấp cho bên A;

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 5.Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

– Yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….

– …

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt khi hai bên có thỏa thuận.

Một trong hai bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi:

– Bên còn lại có hành vi vi phạm nghĩa vụ………………. được ghi nhận trong Hợp đồng này;

-…

Điều 7. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và mỗi Bên được giữ…. Bản.

Bên A

………., ngày…. tháng…. năm………..

Bên B

4. Mẫu Hợp đồng quản lý chợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ CHỢ

Số: …/…

Căn cứ:

– Bộ luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật Thương mại 2005 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật Đầu tư 2014 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật Đấu 2013 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật Phòng cháy và Chữa cháy 2001 và các văn bản hướng dẫn;

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy 2013 và các văn bản hướng dẫn;

– Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

– Nghị định số 114/2009/NĐ- của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ;

– Quyết định số 6481/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ toàn quốc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

– Theo ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày …, chúng tôi gồm:

A. BÊN A (Bên chủ đầu tư)

Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số đăng ký doanh nghiệp:

– Người đại diện:                          Chức vụ:                      Số điện thoại:

B. BÊN B (Bên nhận quản lý chợ)

Công ty:

– Địa chỉ:

– Số điện thoại:

– Mã số đăng ký doanh nghiệp:

– Người đại diện:                          Chức vụ:                      Số điện thoại:

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng quản lý chợ với những nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng hợp đồng

1. Bên A thuê Bên B để thành lập ban quản lý Chợ ABC thuộc công trình xây dựng của Bên A tại địa chỉ …;

2. Thông tin đối tượng quản lý:

– Tên:

– Địa chỉ:

– Diện tích:

– Tổng số kiot bán hàng: …, trong đó … kiot còn trống, … kiot đang được thuê;

– …

Điều 2: Thực hiện hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực trong vòng … năm tính từ thời điểm ký;

2. Bên A cung cấp toàn bộ thông tin, chứng từ liên quan đến quyền quản lý và điều hành chợ cho Bên B bao gồm:

3. Bên B thay mặt Bên A thực hiện các công việc quản lý chợ bao gồm:

– Tổ chức quản lý, điều hành chợ hoạt động, tổ chức thực hiện Nội quy chợ và xử lý các vi phạm Nội quy chợ;

– Ký hợp đồng với thương nhân sử dụng hoặc thuê điểm kinh doanh tại chợ theo đúng phương án đã được duyệt từ trước;

– Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn tổ chức bảo đảm phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ;

– Tổ chức thu, nộp tiền thuê, sử dụng điểm kinh doanh của thương nhân và các loại phí, lệ phí về chợ theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm quản lý tài sản chợ;

4. Vào ngày mùng 5 hàng tháng, Bên B gửi báo cáo hoạt động quản lý chợ cho Bên A bao gồm:

– Các khoản thu – chi trong tháng cùng sổ sách, hóa đơn chứng từ đi kèm;

– Tình hình hoạt động chợ;

– Các vấn đề mới phát sinh nếu có;

5. Bên A có quyền kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý của Bên B trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng;

Điều 3: Thù lao và thanh toán

1. Hai bên thống nhất số tiền thuê quản lý là …VNĐ/năm; Bên A thanh toán cho Bên B định kỳ vào ngày … hàng năm;

2. Phương thức thanh toán:

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A

1. Yêu cầu Bên B thông báo kịp thời, đầy đủ các thông tin về việc thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng;

2. Được hưởng các khoản doanh thu từ việc Bên B khai thác, quản ký các hoạt động kinh doanh tại chợ;

3. Thanh toán chi phí quản lý cho Bên B đúng hạn và đầy đủ theo thỏa thuận hợp đồng;

4. Thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí với cơ quan nhà nước;

5. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho hoạt động quản lý của Bên B;

6. Tạo điều kiện và phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng;

7. Bố trí cho Bên B phòng làm việc cho Ban quản lý (diện tích, vị trí……) và chỗ để xe cho nhân sự Ban quản lý, bảo vệ và vệ sinh;

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

1. Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ nhằm mục đích thực hiện hợp đồng;

2. Thu phí quản lý thường niên từ Bên A theo thỏa thuận hợp đồng;

3. Minh bạch, rõ ràng các hoạt động thu, chi của chợ;

4. Chịu sự kiểm tra, giám sát, điều hành hoạt động của Bên A;

5. Cam kết đảm bảo hoạt động quản lý chợ theo đúng yêu cầu của Bên A và quy định của pháp luật;

6. Gửi báo cáo hoạt động quản lý định kỳ hàng tháng cho Bên A;

7. Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng theo mức thiệt hại thực tế phát sinh do lỗi của Bên B; phải chịu trách nhiệm trước Bên A và trước pháp luật về mọi hoạt động do nhân lực của mình thực hiện;

8. Có trách nhiệm quản lý, bảo quản, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các tài liệu, thiết bị và các tài sản do Bên A trang bị; có trách nhiệm hoàn trả cho Bên A khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng trong tình trạng hoạt động tốt (ngoại trừ các hao mòn tự nhiên);

9. Bàn giao lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ có liên quan trong thời hạn quản lý sau khi hết hiệu lực hợp đồng;

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng.

Điều 6: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1. Các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Bên A:

2. Các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với Bên B:

Điều 7: Điều khoản giải quyết tranh chấp

1. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng mà hai bên không thống nhất cách giải quyết thì được xem là tranh chấp và sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải không quá 03 (ba) lần;

2. Nếu quá 03 (ba) lần mà hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận chung, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết trước tòa án.

Điều 8: Trường hợp bất khả kháng

1. Mọi sự kiện phát sinh nằm ngoài ý chí chủ quan của hai bên và không bên nào có thể lường trước và không thể khắc phục được bằng mọi biện pháp và khả năng cho phép bao gồm: chiến tranh, tai nạn, nội chiến, đình công, cấm vận, thiên tai …. được xem là sự kiện bất khả kháng;

2. Nếu một trong hai bên vì sự kiện bất khả kháng mà không thể tiếp tục thực hiện hoặc thực hiện không đúng hợp đồng thì không bị truy cứu các trách nhiệm phạt vi phạm và bồi thường hợp đồng;

3. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên gặp sự kiện phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên còn lại trong khoảng thời gian … ngày kể từ ngày biết có sự kiện bất khả kháng xảy ra và phải áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn trong khả năng để khắc phục thiệt hại;

4. Trong trường hợp bên gặp sự kiện bất khả kháng vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng mà không thực hiện thủ tục thông báo như đã nêu trên hoặc không áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục thiệt hại thì vẫn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng được quy định tại hợp đồng này.

Điều 9: Phạt vi phạm và bồi thường

1. Một trong các bên nếu vi phạm các điều khoản của hợp đồng thì áp dụng các mức phạt vi phạm với mức …VNĐ;

2. Bất kỳ bên nào vi phạm hợp đồng gây thiệt hại cho bên kia thì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra;

3. Thời hạn thanh toán tiền phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại là sau 30 ngày, kể từ ngày bên vi phạm nhận được văn bản thông báo về tiền phạt hợp đồng, bồi thường thiệt hại từ bên bị vi phạm.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 10: Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng

1. Hợp đồng tạm ngừng hiệu lực trong các trường hợp sau:

2. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau:

Điều 11: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng có hiệu lực tính từ thời điểm ký;

2. Hợp đồng bao gồm … trang, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

DỊCH VỤ TƯ VẤN SOẠN HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI CHỈ 500.000đ

(Giao kết quả ngay lập tức sau 24h)

Liên hệ: 1900.0191

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNGThời gian hoàn thành
Hợp đồng kinh tế, thương mại24h
Hợp đồng mua bán hàng hóa24h
Hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa24h
Hợp đồng mua bán nguyên liệu/xăng dầu/khí đốt24h
Hợp đồng mua bán lâm sản/hải sản/thủy sản/nông sản24h
Hợp đồng kinh doanh thương mại quốc tế24h
Hợp đồng gia công/đặt hàng24h
Hợp đồng lắp đặt24h
Hợp đồng quảng cáo/marketing/PR24h
Hợp đồng vận tải/vận chuyển24h
Hợp đồng dịch vụ24h
Hợp đồng tư vấn thiết kế24h
Hợp đồng thuê khoán24h
Hợp đồng thầu/đấu thầu24h
Hợp đồng xây dựng/thi công24h
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất24h
Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ/nhà ở/thửa đất/dự án24h
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất24h
Hợp đồng thuê đất/nhà ở/mặt bằng24h
Hợp đồng thuê xưởng/khu công nghiệp/kho bãi24h
Hợp đồng góp vốn/tài sản24h
Hợp đồng chuyển nhượng vốn/cổ phần24h
Hợp đồng thuê mượn tài sản24h
Hợp đồng thuê thiết bị/dụng cụ24h
Hợp đồng thỏa thuận cho vay tiền24h
Hợp đồng liên doanh/liên danh24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 2 bên24h
Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên24h
Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp24h
Hợp đồng chuyển giao công nghệ24h
Hợp đồng chuyển nhượng mô hình kinh doanh24h
Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu24h
Hợp đồng đại diện hình ảnh24h
Hợp đồng quản lý ca sĩ/người mẫu24h
Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu24h
Hợp đồng đầu tư24h
Hợp đồng đại lý/đại lý độc quyền24h
Hợp đồng lao động24h
Hợp đồng giáo dục/đào tạo24h
Hợp đồng tài trợ/ký quỹ24h
Hợp đồng đặt cọc24h
Hợp đồng ủy quyền24h
24h

Kho mẫu hợp đồng của chúng tôi luôn được cập nhật những mẫu Hợp đồng chi tiết, đầy đủ nhất. Tất cả các loại hợp đồng kinh tế; hợp đồng dân sự; hợp đồng thương mại; hợp đồng mua bán; hợp đồng dịch vụ; hợp đồng kinh doanh đều được xây dựng dựa trên các quy định về hợp đồng mới nhất căn cứ vào những điều chỉnh của Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp tại từng thời kỳ.

Dựa trên nguyên tắc trung thực, thiện chí và tôn trọng thỏa thuận của các bên nằm trong hành lang pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ đảm bảo tính pháp lý cao nhất cho mỗi hợp đồng, có thể sử dụng làm căn cứ giải quyết mọi tranh chấp sau này và tham gia các thủ tục hành chính, khởi kiện, điều tra hợp pháp.

Với nguyên tắc nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, chúng tôi đáp ứng được mọi nhu cầu dù khó khăn nhất từ phía khách hàng. Hãy liên hệ ngay để nhận được ưu đãi khi đặt Dịch vụ soạn Hợp đồng qua Hotline 1900.0191.

Dịch vụ Hợp đồng khác của Công ty Luật LVN

Bên cạnh dịch vụ soạn thảo Hợp đồng, để bảo vệ cho khách hàng mọi lúc mọi nơi trên những hợp đồng đã được ký kết, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như kiểm tra, đánh giá hợp đồng; tùy chỉnh điều khoản theo yêu cầu thực tế; giải quyết các tranh chấp về hợp đồng; tư vấn xử lý vi phạm hợp đồng và hàng loạt những vướng mắc khác.

  • Rà soát nội dung của hợp đồng;
  • Phân loại hợp đồng;
  • Làm rõ bản chất, mục đích, ý nghĩa, đặc điểm của các loại hợp đồng;
  • Tư vấn đàm phán hợp đồng;
  • Giải quyết tranh chấp hợp đồng;
  • Giải quyết thanh lý hợp đồng và thu hồi công nợ;
  • Xây dựng hệ thống hợp đồng mẫu nội bộ;
  • Tư vấn cập nhật pháp luật về hợp đồng;
  • Bổ sung Phụ lục Hợp đồng;
  • Các vấn đề liên quan tới hóa đơn, thuế, giấy phép;

Mọi yêu cầu xin gửi về hòm thư: wikiluat@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ.

Với thời gian tiếp nhận là 24/7, phục vụ khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

1900.0191