Mẫu Báo cáo về tình hình chất lượng công trình

Mẫu Báo cáo về tình hình chất lượng công trình được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009 là văn bản để đảm bảo việc quản lý chất lượng các hạng mục thi công của nhà thầu theo đúng tiêu chuẩn, quy định.

PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương

(Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009)

 UBND TỈNH/ THÀNH PHỐ
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
Số: ……………../BC-UBND

………………, ngày …… tháng ……. năm …….

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH

về tình hình chất lượng công trình xây dựng
và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương
(6 tháng/cả năm….)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

I.THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KỲ BÁO CÁO

 1. Tổng số công trình/ dự án đầu tư xây dựng
Loại công trìnhĐang thi côngĐã hoàn thành
Cấp công trìnhCấp công trình
Đặc biệtIIIIIIIVĐặc biệtIIIIIIIV
           
           
Tổng          
 1. Số công trình thuộc các Bộ, Ngành:
 2. Số công trình được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương:
 3. Số công trình được xây dựng bằng các nguồn vốn khác:

II.THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG KỲ BÁO CÁO

 1. Số lượng sự cố công trình xây dựng trong kỳ báo cáo
Loại công trìnhSự cố cấp ISự cố cấp IISự cố cấp III
Đang thi côngĐang sử dụngĐang thi côngĐang sử dụngĐang thi côngĐang sử dụng
       
       
Tổng      
 1. Mô tả sự cố, đánh giá thiệt hại về người, tài sản và nguyên nhân sự cố.

III. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. Đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 2. a) Số lượng các công trình được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra;
 3. b) Sự tuân thủ của các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình đối với các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
 4. Đánh giá chất lượng các công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng cho công trình

IV.CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ

 1. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng: nêu cụ thể tên, số hiệu văn bản và cơ quan ban hành văn bản, các hoạt động tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.
 2. Phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
 3. Các kiến nghị, nếu có
Nơi nhận:

 

– Như trên;

– Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng;

– Lưu: VP UBND, Sở Xây dựng tỉnh.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ……
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Tham khảo thêm:

1900.0191