Mẫu Báo cáo về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng (Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 ) Tên Chủ đầu tư ……………………. ………………………………… ………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Đọc tiếp

Mẫu Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

PHỤ LỤC 8: BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ) Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình…………………………………. ………………………………….   Công trình …………………….. ………………………………….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                       Độc lập-Tự … Đọc tiếp

Mẫu Báo cáo về tình hình chất lượng công trình

Mẫu Báo cáo về tình hình chất lượng công trình được ban hành kèm theo Thông tư số 27/2009 là văn bản để đảm bảo việc quản lý chất lượng các hạng mục thi công của nhà thầu theo đúng tiêu chuẩn, quy định. PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO về tình hình chất lượng công … Đọc tiếp

1900.0191