Mẫu Báo cáo về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng (Kèm theo Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2009 ) Tên Chủ đầu tư ……………………. ………………………………… ………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Đọc tiếp

1900.0191