Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại là văn bản do cá nhân/ tổ chức soạn thảo gửi đến cá nhân/cơ quan cấp trên có thẩm quyền giải quyết xem xét, thực hiện việc đánh giá xếp loại cho cá nhân/tập thể được đề xuất, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình đề nghị đánh giá xếp loại

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr-

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Về việc đề nghị đánh giá xếp loại

-Căn cứ….

 Kính gửi: -(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Thực hiện Quyết định/Quy định/Nghị quyết………(Ghi rõ văn bản) về việc đánh giá, xếp loại……………(cá nhân/ tập thể được xem xét đánh giá, xếp loại). …………………………. (Đơn vị đề xuất) đề nghị……………………………………….(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) đánh giá xếp loại ………………………… (cá nhân/ tập thể) như sau:

I. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG/NĂM/GIAI ĐOẠN…

1.Ưu điểm

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

2.Nhược điểm

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

II. ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Dựa trên:

  1. Kết quả lấy ý kiến của cá nhân/tập thể tại cơ quan/tổ chức
  2. Các thành tích mà cá nhân/ tập thể đã đạt được

3…………..

Danh sách cụ thể về cá nhân/tập thể cụ thể như sau:

STTHỌ TÊNCHỨC VỤTHÀNH TÍCH
1   
2   
   

Kính đề nghị…………………….. (Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, đánh giá và xếp loại./.

Nơi nhận:

 

– Như trên;

-Lưu: VT; VP

 

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191