Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị  và vai trò của Đảng ủy, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục triển khai chương trình phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015

Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị và vai trò của Đảng ủy, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục triển khai chương trình phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015

1. Các nội dung cơ bản của Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ Tư pháp (bao gồm các đơn vị thuộc Bộ và hệ thống cơ quan thi hành án dân sự) đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê, số công chức, viên chức thanh niên chiếm 37% tổng số đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tư pháp và chiếm 26,9% đội ngũ công chức cơ quan thi hành án dân sự các địa phương. Lực lượng công chức, viên chức thanh niên luôn thể hiện tiềm năng to lớn, xung kích, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp.

Nhận thức được tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên, trong thời gian qua Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ và Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao và coi đây là một bộ phận cấu thành trong tổng thể chiến lược phát triển của Bộ, Ngành.

Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luật Thanh niên năm 2005 và Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, ngày 28 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2442/QĐ-BTP ban hành Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020 và Quyết định số 2443/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015.

Mục tiêu cơ bản của của Chương trình là tập trung: “Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và Chiến lược phát triển của ngành Tư pháp; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo, trách nhiệm, làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao của Bộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Để cụ thể hóa nội dung của Chương trình trong các hoạt động công tác cụ thể của Bộ Tư pháp, Chương trình đã đề ra ba (3) nhóm chỉ tiêu cơ bản cần đạt được, bao gồm:

(1) Nhóm chỉ tiêu về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên,

(2) Nhóm chỉ tiêu về nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; Từng bước kiện toàn tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên,

(3) Nhóm chỉ tiêu về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên.

Trong các nhóm chỉ tiêu nêu trên, chính sách cán bộ đối với thanh niên công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp được cụ thể hóa tại một số chỉ tiêu tiêu biểu sau:

– Hàng năm, 80% công chức, viên chức giúp thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo dõi công tác thanh niên ở các đơn vị thuộc Bộ được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

– Hàng năm, 100% công chức, viên chức thanh niên của Bộ Tư pháp được phổ biến, quán triệt đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên.

– Hàng năm, 80-85% công chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm đảm nhận.

– Trong công tác quy hoạch cán bộ chuyên môn, bảo đảm mỗi lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Bộ sau này.

– Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, có ít nhất 30-35% công chức, viên chức thanh niên tại các đơn vị được xem xét, đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ các đơn vị thuộc Bộ.

Phấn đấu 80-85% công chức, viên chức thanh niên trong quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ của chức danh được quy hoạch.

– Hàng năm, 20-25% công chức, viên chức thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi thực tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.

Cùng với việc cụ thể hóa các mục tiêu thông qua các chỉ tiêu mang tính chất định lượng nêu trên, Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp cũng đưa ra mười (10) nhóm giải pháp cơ bản nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong thực tiễn hoạt động của Bộ Tư pháp. Các giải pháp bao gồm:

(1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành về thanh niên và công tác phát triển thanh niên.

(2) Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống của Ngành, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho công chức, viên chức thanh niên.

(3) Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên.

(4)Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên.

(5) Đẩy mạnh hoạt động đối thoại giữa Lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức thanh niên; Tạo điều kiện để công chức, viên chức thanh niên tham gia các hoạt động xã hội.

(6) Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bộ Tư pháp.

(7) Đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.

(8) Đổi mới công tác đánh giá công chức, viên chức; Lồng ghép chỉ tiêu về phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá kết quả công tác của các đơn vị.

(9) Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên tại các đơn vị thuộc Bộ.

(10) Triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao tại Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam.

Lộ trình thực hiện Chương trình chia thành 02 giai đoạn:

Giai đoạn 2012-2015:Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh niên. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chính sách về phát triển thanh niên của Chính phủ và của Bộ Tư pháp. Bố trí các nguồn lực cần thiết, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên. Triển khai thực hiện các chỉ tiêu của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Từng bước đưa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đi vào ổn định, nề nếp và đúng quy định pháp luật.    

Giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao các chỉ tiêu phát triển thanh niên. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra giai đoạn 2012-2015, tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, đưa công tác thanh niên đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển thanh niên của Bộ đã đề ra.

2. Tình hình triển khai Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp

Sau hơn 01 năm triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên, công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ Tư pháp đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Thứ nhất, công tác triển khai, phổ biến, quán triệt Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp được tiến hành nghiêm túc, qua đó đã từng bước làm chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, các tổ chức, đơn vị và các cán bộ, đảng viên về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong năm 2012, 2013, Bộ Tư pháp đã tập trung tổ chức 02 hội nghị tập huấn nhằm quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh niên, khẩn trương triển khai Chương trình phát triển thanh niên của Bộ trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tư pháp, giao nhiệm vụ triển khai các chỉ tiêu phát triển thanh niên đối với thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, đồng thời tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đối với đội ngũ cán bộ đầu mối tham gia thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các đơn vị thuộc Bộ.

Các hoạt động nêu trên đã góp phần tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức, đơn vị. Công tác thanh niên đã được các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các tổ chức, đơn vị quan tâm, chăm lo; công chức, viên chức thanh niên được tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn trong học tập, rèn luyện và cống hiến. Qua đó đã tiếp tục củng cố niềm tin của của đội ngũ công chức, viên chức thanh niên vào sự lãnh đạo của đảng, sự quản lý của nhà nước, góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia triển khai các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Bộ, ngành trong thời gian qua.

Thứ hai, các nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên đã từng bước đi vào nền nếp, các chỉ tiêu phát triển thanh niên đã được triển khai thực chất, cụ thể tại các đơn vị, từ đó bước đầu hiện thực hóa chính sách cán bộ về công tác thanh niên trong các hoạt động của Bộ Tư pháp.

Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2012-2015, trong thời gian qua các đơn vị thuộc Bộ đã triển khai một số nội dung công tác cơ bản sau:

– Kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bộ Tư pháp. Vụ Tổ chức cán bộ đang xây dựng dự thảo Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cán bộ của Vụ Tổ chức cán bộ, trong đó quy định nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ trong việc tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Tại các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng đơn vị đã bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện công tác thanh niên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

– Từng bước cụ thể hoá và lồng ghép các chỉ tiêu phát triển thanh niên vào chiến lược, chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp để thực hiện bảo đảm mục tiêu của Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã gắn kết, lồng ghép thực hiện các quy định của Luật Thanh niên, các chỉ tiêu phát triển trong Chương trình Phát triển thanh niên vào các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành Tư pháp như :

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới cơ chế tuyển chọn, thu hút và đổi mới chế độ, chính sách đối với cán bộ của Bộ Tư pháp đến năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BCS ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp); Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm thi tuyển vào các vị trí lãnh đạo cấp Phòng, cấp Vụ theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, dân chủ, công khai, khách quan để lựa chọn những cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ có đức, có tài vào các vị trí lãnh đạo, quản lý (ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

Nghiên cứu xây dựng dự thảo Đề án đưa công chức trẻ đi thực tế tại các tổ chức hành nghề luật sư nhằm tạo cơ chế bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho công chức là thanh niên của Bộ, tạo nguồn kế cận cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên gia trong tương lai; Nghiên cứu xây dựng quy hoạch chuyên môn đối với đội ngũ công chức, viên chức thanh niên, phấn đấu mỗi lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ có ít nhất 01-02 công chức, viên chức thanh niên có năng lực được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu để phát triển thành các chuyên gia của Bộ sau này.

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thanh niên, triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho công chức, viên chức thanh niên của Bộ: Năm 2013, Bộ Tư pháp đã chọn, cử nhiều lượt công chức, viên chức là thanh niên của Bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ trong và ngoài nước, đặc biệt, Bộ Tư pháp đã triển khai cơ chế giao cho Đoàn thanh niên tổ chức các lớp học ngoại ngữ cho các công chức thanh niên do Bộ cấp kinh phí nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức là thanh niên của Bộ Tư pháp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế hiện nay.

Năm 2013, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhiều đợt lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong hoạt động thanh niên tình nguyện của Bộ.

Thứ ba, các chương trình, đề án, dự án mà Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã được tích cực tham gia triển khai, thực hiện.

Trong năm 2013, Bộ Tư pháp đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên như Tổ chức tổng kết 07 năm triển khai, thực hiện Luật Thanh niên năm 2005, tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 7 năm thi hành Luật Thanh niên, tham gia ý kiến về thành lập Quỹ hỗ trợ thanh niên nông thôn lập nghiệp, Báo cáo chuyên đề thi hành Luật Thanh niên và Nghị định 120/2007/NĐ-CP.

Đối với nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh niên nhất là đội ngũ thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số thông qua việc lồng ghép thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên ban hành kèm theo Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01 tháng 4 năm 2013, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 2485/KH-ĐA về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2013”;

Công văn số 4616/BTP-ĐA ngày 12 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ chỉ đạo điểm Đề án năm 2013, trong đó chọn 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm chỉ đạo điểm để tổ chức Hội thi pháp luật dành cho thanh niên, tập trung vào các địa bàn có thanh thiếu niên vi phạm pháp luật chiếm tỷ lệ cao với những nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh niên như an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy.

Trong công tác truyền thông, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các kênh truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phát 12 chương trình, phóng sự và nhiều tin bài tuyên truyền trên các chương trình, chuyên mục truyền hình với nội dung thiết thực nhằm hướng tới thanh thiếu niên.

Biên soạn một số tài liệu phục vụ cho nhiệm vụ phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, chủ yếu tập trung vào thanh thiếu niên tự do tại địa bàn cư trú. Đặc biệt, trong năm 2013, Bộ Tư pháp đã phối hợp Bộ Công an tổ chức 02 đợt nói chuyện chuyên sâu về pháp luật cho thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trong trại giam, trường giáo dưỡng với mục đích hướng tới thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập tốt với cộng đồng sau khi trở về gia đình.

Tuy nhiên, trước yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và hội nhập quốc tế, công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Bộ Tư pháp trong thời gian qua còn bộc lộ một số vướng mắc sau:

(1) Việc triển khai, quán triệt Chương trình Phát triển thanh niên của một số tổ chức, đơn vị, cấp ủy đảng còn chậm, một số nơi còn có biểu hiện hình thức. Công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình có nơi chưa thực sự quyết liệt. Nhận thức của một số cấp uỷ đảng, thủ trưởng các đơn vị về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên còn chưa thực sự đầy đủ, từ đó đã làm giảm tính chủ động, năng động, sáng tạo của thanh niên.

(2) Cơ chế phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên của Bộ chưa có tính chiến lược, lâu dài, chưa mang tính đột phá và thiếu tính đồng bộ. Đội ngũ công chức, viên chức thanh niên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao còn chưa đáp ứng được yêu cầu và định hướng phát triển của Bộ, Ngành.

(3) Tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc đặt ra.

(4) Hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp còn chưa thực sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với các hoạt động chuyên môn của Bộ, Ngành.

(5) Bản thân một bộ phận công chức, viên chức thanh niên của Bộ cũng chưa có tính chủ động; tính xung kích, sáng tạo trong việc tham các hoạt động của Bộ, đặc biệt là trong một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn chưa cao. Một số công chức, viên chức thanh niên chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm đối với công việc, thiếu lý tưởng, tâm huyết, ít quan tâm đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, quốc tế và định hướng, chiến lược phát triển của Bộ, Ngành.

(6) Vai trò, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng, tham gia xây dựng thể chế, chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên còn chưa được thể hiện một cách rõ nét.

Những vướng mắc nêu trên đặt ra yêu cầu, đòi hỏi các cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp cần kiên trì, tập trung, quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc, đồng thời tiếp tục đề ra các biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản đã được đề ra tại Chương trình phát triển thanh niên.

3. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị và vai trò của Đảng ủy, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp trong thời gian tới

3.1. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ là tổ chức được giao thẩm quyền quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức nói chung, công chức, viên chức thanh niên nói riêng. Cùng với chế độ trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, thủ trưởng các đơn vị là người chịu trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên và bảo đảm các chỉ tiêu phát triển thanh niên theo Chương trình tại từng đơn vị. Với tầm quan trọng nêu trên, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp cơ bản của Chương trình phát triển thanh niên trong thời gian tới, đề nghị thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

– Tiếp tục quán triệt, phổ biến các nội dung chính sách, pháp luật về thanh niên, công tác thanh niên và Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp đến đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của mỗi công chức, viên chức đơn vị về tầm quan trọng của công tác thanh niên và yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức thanh niên.

– Có biện pháp triển khai hiệu quả, cụ thể và kịp thời Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp tại đơn vị theo nhiệm vụ được phân công tại Chương trình. Trong đó cần đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phát triển thanh niên như: Chỉ tiêucông chức, viên chức thanh niên của Bộ Tư pháp được phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên; Chỉ tiêucông chức, viên chức thanh niên được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu vị trí việc làm đảm nhận; Chỉ tiêu quy hoạch côn chức, viên chức chuyên môn trong các lĩnh vực công tác trọng yếu; Chỉ tiêu quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chỉ tiêu công chức, viên chức thanh niên trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, biệt phái, cử đi thực tập để rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, khả năng bao quát công việc và kinh nghiệm thực tiễn.

– Bố trí công chức, viên chức kiêm nhiệm làm đầu mối tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện công tác thanh niên trong đơn vị. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động và công tác thanh niên của đơn vị theo quy định.

– Phối hợp, tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để các tổ chức của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp động viên công chức, viên chức thanh niên của đơn vị tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nâng cao kỹ năng sống và làm việc; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp kiện toàn các tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác Đoàn.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Vụ Tổ chức cán bộ với tư cách là đơn vị đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp; Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá và báo cáo Bộ trưởng  tình hình, kết quả thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp; Kiến nghị với Bộ trưởng việc phê bình, kiểm điểm, kỷ luật đối với những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về công tác thanh niên; Kiến nghị Bộ trưởng khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020 trong ngành Thi hành án dân sự theo quy định.

Vụ Pháp luật hình sự – hành chính được giao là đơn vị đầu mối có nhiệm vụ tích cực, chủ động chủ trì hoặc tham gia phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên theo sự phân công của Chính phủ.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật được giao là đơn vị đầu mối có nhiệm vụ triển khai hiệu quả Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số và Đề án Nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với xã hội và đất nước.

Vụ Thi đua – Khen thưởng tiếp tục đổi mới công tác thi đua – khen thưởng theo hướng thực chất, tôn vinh và động viên kịp thời đối với người có thành tích xuất sắc trong công tác; tổ chức các phong trào thi đua trong đội ngũ công chức, viên chức thanh niên để khuyến khích, cổ vũ công chức, viên chức thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, yêu ngành, yêu nghề, xung kích, sáng tạo, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành. Xây dựng, bổ sung kết quả thực hiện Chương trình phát triển thanh niên vào tiêu chí đánh giá thi đua – khen thưởng của các đơn vị thuộc Bộ.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bổ sung nội dung báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thanh niên vào báo cáo công tác 6 tháng và hàng năm của các đơn vị.

Vụ Kế hoạch – Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị đảm bảo kinh phí hàng năm từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.

Cục Công nghệ thông tin, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp đăng tải, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền về Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam và Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp.

3.2. Vai trò của Đảng ủy Bộ Tư pháp trong việc tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thanh niên

Nghị quyết số 25 /NQ-TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên. Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp cũng đề nghị Đảng uỷ Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ, đảm bảo triển khai một cách có hiệu quả Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp. Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới, đề nghị Đảng ủy Bộ Tư pháp quan tâm một số nội dung cơ bản sau:

– Tiếp tục kiên trì công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chương trình Phát triển thanh niên của Bộ Tư pháp đến các cấp ủy đảng, tạo sự lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của chiến lược, tạo sự đồng thuận, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống nhằm thực hiện có kết quả các nội dung đã đề ra của Chương trình.

– Tiếp tục quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho thanh niên; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”, đảm bảo có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường giáo dục lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho công chức, viên chức thanh niên. Giáo dục truyền thống cách mạng của Ngành, tạo niềm tin, sự tâm huyết và khuyến khích tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ, cống hiến của công chức, viên chức thanh niên đối với Bộ, Ngành. Coi trọng giáo dục thanh niên trong hoạt động thực tiễn và các phong trào thi đua yêu nước.

– Tiếp tục tạo môi trường cho công chức, viên chức thanh niên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn được quan tâm đúng mức để xây dựng các thế hệ công chức, viên chức thanh niên tư pháp có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nói chung và các nhiệm vụ chính trị của bộ ngành nói riêng.

– Có biện pháp phối hợp, chỉ đạo việc triển khai các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong công tác của từng đơn vị. Tiếp tục có biện pháp triển khai cụ thể đến các tổ chức cơ sở đảng, đồng thời có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm cho các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên được tổ chức thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh tại các đơn vị.  

– Tiếp tục tổ chức đánh giá công chức, viên chức thanh niên một cách khách quan, khuyến khích và tin tưởng công chức, viên chức thanh niên. Tập trung làm tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ công chức, viên chức thanh niên.

– Trực tiếp lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp,  xây dựng Đoàn vững mạnh. Đề ra đường lối, chủ trương định hướng lớn cho công chức, viên chức thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho công chức, viên chức thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho công chức, viên chức thanh niên học tập và noi theo.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong các hoạt động của thanh niên.

– Tiếp tục xây dựng và định hướng những chuẩn mực đạo đức và định hướng giá trị đúng đắn cho công chức, viên chức thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động hơn nữa trong công tác chính trị, tư tưởng; nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng của công chức, viên chức thanh niên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp công chức, viên chức thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tổ chức các buổi nói chuyện để nâng cao hiểu biết, nhận thức của công chức, viên chức thanh niên về tình hình đất nước, thế giới và những vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.

– Các cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy thường xuyên nắm tình hình định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công đảng viên phụ trách công tác Đoàn, Hội; lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên là một tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng hằng năm. Yêu cầu mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho thanh niên noi theo.

3.3. Vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp trong việc tiếp tục triển khai Chương trình phát triển thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đây là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ cơ bản sau:

– Đoàn định hướng chính trị cho thanh niên và các hội của thanh niên; Hỗ trợ các hội của thanh niên hoạt động

– Đoàn định hướng cho các hoạt động của thanh niên và phong trào thanh niên

– Đoàn hỗ trợ thanh niên phấn đấu vì lý tưởng của Đảng “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

– Đoàn chăm lo, bảo vệ lợi ích và nhu cầu chính đáng, hợp pháp của thanh niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp là tổ chức chính trị – xã hội của công chức, viên chức thanh niên Bộ Tư pháp. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Đoàn Thanh niên tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp, bao gồm:

– Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên Bộ Tư pháp đến toàn thể công chức, viên chức đoàn viên, thanh niên.

– Nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch của tổ chức Đoàn các cấp nhằm phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của Bộ.

– Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp trong việc thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên để phát huy vai trò và sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp trong các hoạt động của Bộ.

– Nghiên cứu tình hình công chức, viên chức thanh niên và dự báo về thanh niên  trong từng năm, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

– Động viên và hỗ trợ các công chức, viên chức thanh niên tham gia thực hiện Chương trình; hỗ trợ công chức, viên chức thanh niên học tập và rèn luyện để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

– Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện Chương trình và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình tại từng đơn vị./.

Nguyễn Xuân Tùng

Tham khảo thêm các bài viết:

1900.0191