Biên bản họp gia đình có người làm chứng

Biên bản họp gia đình có người làm chứng để lấy ý kiến một vấn đề chung.

Mẫu Biên bản họp gia đình có người làm chứng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

——*——

                                                              ……, ngày …. tháng …. năm 20….

BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH

( V/v: …………………….)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm 20….., tại nhà Ông/bà ….. (con trưởng)

Địa chỉ: Số…., xã/phường ….., quận/huyện ……, tỉnh/TP ………

Gia đình Chúng tôi tiến hành họp mặt các con trai, con gái của Cụ Ông …………………………… và cụ Bà …………………………… với thành phần và nội dung cuộc họp như sau:

Thành phần tham dự cuộc họp:

  1. Ông ………………..     (đã mất) –   Ông ………….. là con trai/gái đại diện;
  2. Ông ………………..     (đã mất) –   Ông ………….. là con trai/gái đại diện;
  3. Bà ………………. ;
  4. Bà ……………….;
  5. Bà ……………….;

Nội dung thảo luận cuộc họp:

Được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong gia đình, chúng tôi cùng đưa ra vấn đề sau:

– …………………………………

Sau khi tất cả các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về nội dung nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:

Tán thành:                     100%

Không tán thành:           không

Ý kiến khác:                 không

Chúng tôi quyết định:

………………………………………

Biên bản này được đọc lại cho tất cả mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành …… bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong trường hợp có sửa chữa bổ sung, cần được lập thành văn bản và thông qua ý kiến của tất cả gia đình. Mọi tranh chấp, vướng mắc nếu có sẽ được xử lý thông qua hòa giải, nếu không thể hòa giải sẽ được đưa ra cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.

Chữ ký của người tham gia cuộc họp

Các thành viên                                                  Các thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÂN CHỨNG:

Ngày ……. tháng ………. năm 201….
Tại: …………

Chúng tôi gồm:
1. ……………………………………… Sinh năm:…………
CMND số: ……………………. do…………………cấp ngày………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
2. ……………………………………… Sinh năm:…………
CMND số: ……………………. do…………………cấp ngày………………..
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
Cả hai được………………………………………….(bên B) và ………………………………….(bên A) mời làm chứng việc gia đình lập biên bản.

CHÚNG TÔI XÁC NHẬN :

– Các thành viên trong gia đình thoả thuận và lập biên bản họp gia đình hoàn toàn tự nguyện, không bị ai lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép.

  • Tại thời điểm ký kết biên bản xác nhận các thành viên trong gia đình hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt và có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của Pháp luật
  • Tất cả các thành viên trong gia đình ký vào biên bản này trước sự chứng kiến của chúng tôi. Chúng tôi xác nhận chữ ký trong biên bản này là của đúng từng người thành viên trong gia đình.

Biên bản gồm ….. trang ……. bản, mỗi thành viên lưu giữ một bản để thực hiện, bên làm chứng mỗi người giữ 01 bản.

Người làm chứng  1Người làm chứng  2

Tham khảo thêm:

1900.0191