Công văn mượn hội trường

Công văn mượn hội trường, công văn mượn giảng đường, để tổ chức chương trình, hội nghị, buổi họp, dạy học.

Tổng quan Công văn mượn hội trường

Công văn mượn hội trường là văn bản được cá nhân, đơn vị gửi đến phòng ban, cơ quan khác đề nghị về việc mượn hội trường để thực hiện một công việc nào đó.

Mẫu Công văn mượn hội trường

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

________

Số: … /CV-…

V/v: mượn hội trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN MƯỢN HỘI TRƯỜNG

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………………

Để thực hiện kế hoạch/nhiệm vụ………………………………………………………………..

Với yêu cầu………………………………………………………………………………………..

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho sự kiện, chúng tôi – ……………….. có công văn này xin được kính đề nghị quý cơ quan cho chúng tôi được mượn hội trường phòng…., nhà …., trong thời gian từ …giờ… ngày … tháng … năm … đến … giờ cùng ngày.

Chúng tôi xin cam đoan việc mượn hội trường chỉ nhằm mục đích tổ chức……… và sẽ thực hiện đầy đủ những quy định của nhà trường về việc sử dụng cơ sở vật chất.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191