Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu

Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu gửi tới cơ quan công an quản lý tại địa phương.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Phiếu báo thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

Thông tin về người viết phiếu báo

 1. Họ và tên (1): …………………………………………………………………. 2. Giới tính:…………………….
 2. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:……………………………………………….
 3. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………….
 4. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:……………………………

Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

 1. Họ và tên (1):………………………………………….……………………. 2. Giới tính:……………………….
 2. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:………………………….
 3. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:………………………………………………………….
 4. Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. Nguyên quán:…………………………………………………………………………………………………………………
 6. Nghề nghiệp, nơi làm việc:……………………………………………………………………………………………..
 7. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………..
 8. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ………………………………………Số điện thoại liên hệ:……………….
 1. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:……………………….
 2. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2):…………………………………………………………………………
 3. Những người cùng thay đổi:
TTHọ và tênNgày, tháng, năm sinhGiới tínhNơi sinhNghề nghiệpDân tộcQuốc tịchCMND số (hoặc Hộ chiếu số)Quan hệ với người có thay đổi
          
          
          
……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)
……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):

……………………………………….

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191