Thông báo quy định nghỉ phép

Thông báo quy định nghỉ phép, lịch nghỉ phép, thời gian nghỉ phép, chế độ khi nghỉ phép cho cán bộ, công nhân viên.

Thông báo quy định nghỉ phép là văn bản của cơ quan (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp….) thông tin đến cá nhân là người lao động trong cơ quan của mình biết về quy định nghỉ phép của công ty…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo quy định nghỉ phép

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH NGHỈ PHÉP

Vv: Quy định nghỉ phép của công ty

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là nhân viên trong công ty, ban lãnh đạo công ty…)

Căn cứ quyết định số…/QĐ-BGĐ ngày….tháng….năm….của Ban giám đốc công ty…………. về việc ban hành quy định nghỉ phép trong nội bộ công ty……..

Phòng …………..công ty…………thông báo đến toàn thể nhân viên trong công ty về quy định nghỉ phép và niêm yết quy định nghỉ phép trong công ty như sau:

1. Quy định nghỉ phép

– Nhân viên trong công ty được nghỉ phép tối đa…………ngày/năm

– Thủ tục xin nghỉ phép:

……………………….

………………………..

…………………

– Sau khi quay trở lại làm việc, nhân viên phải …………………………

2. Quy định về niêm yết quy định nghỉ phép

– Công ty…………bắt đầu niêm yết quy định nghỉ phép từ ngày………….

– Địa điểm niêm yết: ………………

– Hình thức xử lý khi vi phạm:………………..

+ Khiển trách: ………….

+ Cảnh cáo:……………

…………..

Thông báo này sẽ được gửi đến các phòng ban của công ty. Các phòng ban trong công ty phối hợp thực hiện thông báo này.

Trân trọng.

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

TM BAN GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191