Thông báo công nợ

Thông báo công nợ, thông báo nợ động, nợ dư, nghĩa vụ thanh toán.

Công nợ được hiểu là khi một cơ quan/ tổ chức thực hiện các giao dịch mua, bán, chi, trả, thanh toán hàng hóa, dịch vụ với một cơ quan/ tổ chức khác để phục vụ hoạt động của công ty mà số tiền còn lại chưa thanh toán và nợ sang kỳ sau thì được gọi là công nợ.

Thông báo công nợ là văn bản của cơ quan/ tổ chức soạn thảo, ban hành nhằm thông báo cho một cơ quan tổ chức khác số công nợ(phải thu hoặc phải trả), cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo công nợ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY XCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB -…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO CÔNG NỢ

Về công nợ kỳ ……năm….. 

Kính gửi: – Công ty Y

Công ty X thông báo cho Công ty Y được biết về công nợ kỳ … năm….. kèm văn bản chi tiết sau đây:

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

(Kỳ…. năm…..)

NgàySố chứng từNội dung diễn giảiSố tiềnSố dưGhi chú hạn nợ
      
      
      

Công ty X trân trọng thông báo để Công ty Y được biết và thực hiện việc thanh toán công nợ kỳ… năm…. đúng hạn./.

Nơi nhận:-Công ty Y(để biết và t/h)

 

– Phòng Tài chính- Kế toán Công ty Y(để biết và t/h);

– Cổng TTĐT Công ty X(để đưa tin);

– Lưu VT; VP; KT

TM. CÔNG TY X

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191