Mẫu Nghiệm thu hết bảo hành công trình

Mẫu Nghiệm thu hết bảo hành công trình cho các đơn vị thực hiện trách nhiệm bảo hành với công trình mình đã xây dựng.

Biên bản Nghiệm thu hết bảo hành công trình là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, rà soát, giám sát về việc bảo hành công trình; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HẾT BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH

(Số:…/BB-…)

TÊN CÔNG TRÌNH: ……………………………………………………………

BẢO HÀNH BỞI: ………………………………………………………………..

Đối tượng nghiệm thu:

-Bảo hành công trình;

-Xem xét thời hạn bảo hành công trình;

Thành phần trực tiếp nghiệm thu

Bên nghiệm thu ( Chủ đầu tư): ………………………………………………………

Người đại diện Ông/Bà:………………………………… Chức vụ:……………………

Bên bảo hành: ……………………………………………………..

Người đại diện Ông/Bà:…………………………………. Chức vụ:………………….

 

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: …………………………………………………………………………………………………………….

Đánh giá giai đoạn thi công

Về chất lượng bảo hành: ……………………………………………………

– Về nhân lực: ………………………………………………………………

– Các tiêu chí khác: ………………………………………………………..

Kết luận

– Gia hạn hay không gia hạn bảo hành;

– Cần thay đổi, bổ sung, cải thiện vấn đề gì;

– Các kết luận khác: ……………………………………………………….

CHỦ ĐẦU TƯ

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BÊN BẢO HÀNH

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191