Văn bản đề xuất thực hiện dự án

Văn bản đề xuất thực hiện dự án nhằm chỉ đạo, đưa ra ý kiến nhằm cải thiện dự án, tốc độ, chất lượng thi công.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản đề xuất thực hiện dự án


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

 

BAN GIÁM ĐỐC …

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: – Tên nhà đầu tư …….;

Căn cứ theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Quyết định số …/… ngày … tháng … năm … về việc thực hiện dự án đầu tư số …/… của Ban giám đốc.

Dự án số …/… có những mục tiêu sau:

  • Xây dựng tòa nhà với … tầng…
  • Số lượng căn hộ ….
  • Hệ thống phụ trợ …

Thực hiện dự án số …/… của Công ty ………………………….. Ban giám đốc có đưa ra một số những yêu cầu như sau:

  • Dự kiến tiến độ công trình … .

Để thực hiện tốt dự án …/… nhà đầu tư …………… và ban giám đốc doanh nghiệp …… cam kết tuân theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám đốc… (để b/c );

– Ông (bà ) … (để b/c );

– Lưu VT.

TM BAN GIÁM ĐỐC…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191