Công văn đòi nợ – Công văn đề nghị trả nợ

Công văn đòi nợ, công văn đề nghị trả nợ, công văn yêu cầu thanh toán công nợ.

Công văn đòi nợ là văn bản được tập thể, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có nghĩa vụ thanh toán/ trả công nợ thực hiện nghĩa vụ này theo đúng thỏa thuận của các bên/quy định của pháp luật.

1. Hướng dẫn lập Công văn đòi nợ

Công văn là một hình thức văn bản tương đối đơn giản đối với các tổ chức, doanh nghiệp. Tuy nhiên để soạn thảo một công văn hiệu quả lại không hề đơn giản.

Công văn đòi nợ thường gắn liền với một thỏa thuận, một Hợp đồng dân sự đã được thực hiện, chỉ còn lại nghĩa vụ thanh toán của một bên đối với bên còn lại. Vì lẽ đó, khi soạn công văn này, căn cứ đầu tiên cần lưu ý đó là căn cứ Hợp đồng số và Thỏa thuận số được xác lập và thời điểm nào. Để làm rõ nghĩa vụ thanh toán, bên xác lập công văn cần đưa ra những căn cứ chứng minh phía mình đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và thỏa thuận (các căn cứ này có thể được chứng minh bằng hình ảnh, bằng biên bản đã lập trước đó, bằng sổ sách, chứng từ hoặc một loại giấy tờ khác có liên quan).

Cuối cùng công văn đòi nợ cần nêu rõ con số công nợ còn tồn đọng tính đến thời điểm hiện tại yêu cầu thanh toán và phương thức thanh toán (Mức lãi suất, chi phí phát sinh nếu có).

2. Mẫu Công văn đòi nợ – Gọi ngay 1900.0191


CÔNG TY……….

 

BAN…………….

—————–

Số:…../CV-……..

V/v yêu cầu…………. thực hiện nghĩa vụ trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRẢ NỢ

Kính gửi: Công ty…………….

(Địa chỉ:………………………………………….)

     Ngày…. tháng…. năm……, Quý công ty và (Công ty) tôi có ký kết Hợp đồng số………… về …………… Theo quy định tại điểm…. Khoản…. Điều….. Hợp đồng/……. thì Quý công ty có trách nhiệm trả số tiền là…………… VNĐ (Bằng chữ:……………….. Việt Nam Đồng) tại ………….. trong thời hạn…………….

Tuy nhiên, tới ngày…/…./……, (Chúng) tôi chưa/không nhận được đủ số tiền…. theo thỏa thuận……….. Do vậy, (Chúng) tôi đã……………. để đề nghị Quý công ty thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán/ trả nợ/… trên trong thời hạn từ ngày…/…./….. đến hết ngày…/…./……

Hôm nay, ngày… tháng…. năm……, (công ty) tôi làm công văn này để yêu cầu Quý công ty:

– …

– …

(Đưa ra các yêu cầu của bạn về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ)

Trong thời hạn…. ngày, kể từ ngày………, nếu Quý công ty không hợp tác thực hiện nghĩa vụ trên, (công ty) tôi xin áp dụng những biện pháp giải quyết cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Công ty…;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191