Công văn mượn địa điểm

Công văn mượn địa điểm, công văn đề nghị cho mượn hội trường, công văn yêu cầu được mượn diện tích của tập thể, đoàn thể, cơ quan để tổ chức chương trình, sự kiện.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn mượn địa điểm


Công văn mượn địa điểm là văn bản được cá nhân, tổ chức gửi đến các đơn vị, cơ quan khác đề nghị mượn địa điểm thực hiện một công việc nào đó.

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

_________

Số: … /CV-…

V/v: mượn địa điểm…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN MƯỢN ĐỊA ĐIỂM

Kính gửi: Tên cơ quan, tổ chức……………………………………..

Để thực hiện kế hoạch/nhiệm vụ…………………………………………………………………

Với yêu cầu…………………………………………………………………………………………

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho sự kiện, chúng tôi có công văn này xin được kính đề nghị quý cơ quan cho chúng tôi được mượn địa điểm tại phòng…., nhà …., trong thời gian từ …giờ… ngày … tháng … năm … đến … giờ cùng ngày.

Chúng tôi xin cam đoan việc mượn hội trường chỉ nhằm mục đích tổ chức……… và sẽ thực hiện đầy đủ những quy định của nhà trường về việc sử dụng cơ sở vật chất.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu VT.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191