Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên

Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Phụ lục 8: Mẫu Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở của chủ đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở có từ 2.500 căn nhà trở lên (ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng)

CHỦ ĐẦU TƯ…….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số :……

…….., ngày……..tháng……..năm…….

TỜ TRÌNH

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển khu nhà ở
(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)..__…

Kính gửi : (UBND tỉnh/thành phố)…………….

 • Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;
 • Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư)……..đề nghị UBND tỉnh (thành phố)………xem xét và có Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (tên dự án)………….(trừ trường hợp đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ)
 1. Tên dự án: (dự án phát triển nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)
 2. Tên chủ đầu tư (trường hợp đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thì không có mục này):
 3. Mục tiêu đầu tư:
 4. Địa điểm xây dựng:
 5. Quy mô dự án:
 6. Diện tích SD đất:
 7. Quy mô dân số:
 8. Mật độ xây dựng:
 9. Hệ số sử dụng đất:
 10. Tổng số lượng các loại nhà ở của dự án là:……căn, với tổng DT sàn xây dựng………..m2, trong đó:
 • Nhà biệt thự:……căn, với tổng DT sàn xây dựng:……..m2
 • Nhà riêng lẻ:…….căn, với tổng DT sàn xây dựng:……..m2
 • Căn hộ chung cư:…căn, với tổng DT sàn xây dựng:……m2
 1. Phương án tiêu thụ sản phẩm:
 • Số lượng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua:….căn, với tổng diện tích sàn xây dựng……m2(nếu có)
 • Số lượng nhà ở thương mại để bán:…….căn, với tổng diện tích sàn xây dựng……m2
 • Số lượng nhà ở thương mại để cho thuê:……căn, với tổng diện tích sàn xây dựng……m2 (nếu có)
 1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:
 2. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm:

a) Công tình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng:

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm xây dựng và thời gian phải hòan thành việc xây dựng các công trình này:

14. Tổng mức đầu tư của dự án:

 1. Thời gian thực hiện dự án (phân giai đoạn đầu tư):
 2. Phương thức giao đất:
 3. Những đề xuất ưu đãi của Nhà nước:
 4. Trách nhiệm của nhà đầu tư:
 5. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư)………..đề nghị UBND tỉnh (thành phố)…. xem xét và có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên.

Nếu được chấp thuận (tên chủ đầu tư)…..sẽ tiến hành tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt (hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt) và triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận
– Như trên
– Lưu

Chủ đầu tư

(ký tên, đóng dấu)


Tham khảo thêm:

1900.0191